Az állambiztonsági szervek szervezeti változásai 1945-1990

 

1.

 

535.059/1946. BM sz. rendelet az államvédelmi osztály szervezetéről

(1946 december)

 

 

Szervezeti egység

Feladat

I. alosztály

– hírszerzés és elhárítás a politikai pártokkal, illegális szervezetekkel szemben

II. alosztály

– külföldi hírszerzés és elhárítás

– a magyar emigráció figyelése

III. alosztály

– egyházakkal szembeni hírszerzés és elhárítás

VII. alosztály

– üzemi szabotázs elhárítása

– hírszerzés az egyházi szervezetekben és társadalmi egyesületekben

VIII. alosztály

– nyílt nyomozások lefolytatása az ÁVO népügyészség mellett működő kirendeltségével együtt

IX. alosztály

– technikai eszközök biztosítása

– levél-, távirat-, telefonellenőrzés

– rádió felderítés és elhárítás

– fényképezés, rejtjelezés, helyszínelés

X. alosztály

– nyilvántartás

XII. alosztály

– levélellenőrzés

XIII. alosztály

– környezettanulmányok készítése, figyelés

+ XIV-XVI. alosztály

 

2.

288.009/1948. BM. sz. rendelet (1948. szeptember 10.)

+ 288.010/1948. BM. sz. rendelet + 288.276/1948. BM. sz. rendelet

 

Szervezeti egység

Feladat

“A” ügyosztály

– szervezés

 

– határ-, folyam– és légirendészet

 

– Főorvosi Hivatal működtetése

“B” ügyosztály

– belföldi ügyek

 

– külföldi elhárítás

 

– határon túli hírszerzés

 

– megfigyelés, operatív akciók

 

– KEOKH

 

– Központi Operatív Nyilvántartó működtetése

“C” ügyosztály

– nyílt nyomozati feladatok

 

– államrendészet

 

– nyilvántartás

 

– útlevél alosztály

“D” ügyosztály

– üzemi ügyek

 

– tömeghálózati feladatok

 

– technikai részleg

 

– információs részleg

 

– vidéki ügyek

"E" ügyosztály

– biztonsági ügyek

 

– őrségi és karhatalmi ügyek

"F" ügyosztály

– Ellátó Hivatal működtetése

 

– gazdasági és műszaki ügyek, épületkezelés.

 

3.

4353/1949. MT. sz. rendelet (1949. december 28.) az Államvédelmi Hatóságról

(BM ÁVH + HM Katonapolitikai Főcsoportfőnökség + Honvéd Határőrség)

 

Szervezeti egység

Feladat

I. Főosztály (hálózati)

– a belső reakció elhárítása

– kémelhárítás

– szabotázselhárítás

– hírszerzés

– útlevél ügyintézés

– külföldiek ellenőrzése

II. Főosztály (katonai elhárítás)

– katonai kémelhárítás

– a Néphadsereg, Határőrség, Belső Karhatalom, Rendőrség személyi állományának védelme

– a Néphadseregből politikai okok miatt elbocsátott tisztek operatív ellenőrzése

III. Főosztály (operatív technika)

– figyelés és környezettanulmány készítése

– levélellenőrzés

– telefon– és rádiólehallgatás

– rádiófelderítés

– operatív technikai és nyilvántartási feladatok

IV. Főosztály (határőrség, belső karhatalom)

– határőrizeti és karhatalmi feladatok ellátása

V. Főosztály (személyzeti)

– személyzeti feladatok ellátása

– tanintézetek irányítása

VI. Főosztály (jogi, börtönügyi)

– vizsgálati feladatok ellátása

– az ÁVH-hoz tartozó büntetőintézetek, munkatáborok, internálótáborok vezetése

– hálózati operatív munka az elítéltek, letartóztatottak és internáltak között

VII. Főosztály (gazdasági)

– gazdasági, pénzügyi ellátó tevékenység

– építésügy

– gépjárművek kezelése

– egészségügyi feladatok ellátása.

 

Vizsgálati Osztály

 

Környezettanulmányozó, figyelő Osztály

 

Operatív Nyilvántartó

 

Levélellenőrzés

 

Titkárság

 

Párt– és Kormányőrség

 

Futáralosztály

 

Információs Osztály

 

Vidéki Osztály

 

+

1951: budapesti és 19 megyei osztály + VIII. Főosztály: hírszerzés

1952: IX. Főosztály: belső karhatalom csapatainak irányítása

 

4.

Belügyminisztérium: államvédelmi, határőrizeti, karhatalmi, rendőri, büntetésvégrehajtási, légoltalmi és tűzoltósági feladatok (1953. június)

 

Szervezeti egység

Feladat

I. osztály

kémelhárítás

II. osztály

hírszerzés

III. osztály

katonai elhárítás

IV. osztály

belső reakció elhárítása

V. osztály

ipari szabotázs elhárítása

VI. osztály

mezőgazdasági elhárítás

VII. osztály

közlekedési és híradás-elhárítás

VIII. osztály

környezettanulmány, figyelés

IX. osztály

operatív technika, rádióelhárítás

X. osztály

operatív nyilvántartás

XI. osztály

államtitok védelme

XII. osztály

levélellenőrzés

XIII. osztály

kormányőrség

XV. osztály

rejtjelközpont (1955-től önálló osztály).

 

5.

1956. évi 35. sz. tvr. a központi politikai nyomozó szervekről

(1956. december 30.)

 

Szervezeti egység

Feladat

II./1. osztály

katonai elhárítás

II./2. osztály

kémelhárítás

II./3. osztály

hírszerzés

II./4. osztály

közlekedési elhárítás

II./5. osztály

belső reakció elhárítása

II./6. osztály

szabotázs elhárítás

II./7. osztály

mezőgazdasági elhárítás

II./8. osztály

vizsgálati feladatok

II./9. osztály

környezettanulmány-készítés, figyelés

II./10. osztály

operatív technika alkalmazása

II./11. osztály

operatív nyilvántartás

II./12. osztály

rejtjelközpont

II./13. osztály

levélellenőrzés

II./16. osztály

rádiófelderítés

KEOKH és Útlevél Osztály

 

 

6.

 

BM III. Főcsoportfőnökségének szervezete (1963)

 

Szervezeti egység

Feladatok

III./I. Hírszerző Csoportfőnökség

– információk szerzése a kapitalista országok külpolitikai, gazdasági, tudományos, valamint katonai terveiről és eredményeiről;

– az ellenséges hírszerző szervek objektumainak, fedőszerveinek, terveinek és módszereinek felderítése;

– a lojális magyar emigráció támogatása, az ellenséges emigráns szervezetek bomlasztása;

III./II. Kémelhárító Csoportfőnökség

– a nyugati hírszerző szervek rezidenturáinak és ügynökeinek felderítése, tevékenységük elhárítása;

– a Magyarországra utazó külföldi állampolgárok ellenőrzése és vízummal való ellátása a KEOKH-on keresztül;

III./III. Belső reakció és Szabotázselhárító Csoportfőnökség

– a Magyar Népköztársaság állami, gazdasági, társadalmi rendjének megdöntésére vagy gyengítésére törő elemek tevékenységének felderítése és megszakítása;

– a politikai bűncselekmények elkövetésének megakadályozása;

– az ellenséges csoportok bomlasztása, elszigetelése;

– az ipar, közlekedés, mezőgazdaság, tudományos kutatások terén a kártevő tevékenység felderítése és elhárítása;

– a párt és a kormány vezetőinek operatív védelme;

– az államtitok és a szolgálati titok védelmének megszervezése a népgazdaság fontosabb területein ;

 

III./IV. Katonai Elhárító Csoportfőnökség

– az elhárító munka szervezése a Honvédelmi Minisztérium, a Határőrség és a Belső Karhatalom szerveinél;

– a fegyveres erők között működő ellenséges tevékenység felderítése és elhárítása;

– a szökések és hazaárulások megelőzése, illetve üldözése;

– a fegyveres alakulatok titokvédelmének biztosítása;

 

III./V. Operatív Technikai Csoportfőnökség

 

– az operatív szervek munkájának segítése technikai eszközökkel;

– az operatív technikai eszközök terén kutatások, fejlesztés és gyártás folytatása;

–rádióelhárítás, rádiólehallgatás, rejtjelfejtés (az Országos Rejtjel Központ funkciójának ellátása);

– figyelés végrehajtása és környezettanulmányok készítése az operatív szervek igényei alapján;

– postai küldemények ellenőrzése;

 

III./1. Vizsgálati osztály

– országos hatáskörrel vizsgálat folytatása az államellenes, béke– és emberiség ellenes, a társadalmi tulajdon elleni valamint a katonai bűntettekben;

– börtönelhárítás a politikai foglyok körében;

– jogi szakvélemények adása a főcsoportfőnökség más szervezeti egységei számára;


III./2. Operatív Nyilvántartó Osztály

– mindazon személyeknek és anyagaiknak a nyilvántartása, akikkel a főcsoportfőnökség szervei foglalkoznak;

–a népi demokráciával szembenálló veszélyes ellenséges személyek külön nyilvántartásának vezetése;

– a főcsoportfőnökség által beszervezett ügynököknek és azok kapcsolatainak, valamint a konspirált és találkozási lakások nyilvántartásának vezetése;

– a főcsoportfőnökség fontos és bizalmas iratainak őrzése;

 

III./3. Útlevél Osztály

 

– magyar állampolgárok hivatalos és magán jellegű útlevélügyeinek intézése;

– magyar állampolgárok kivándorlási, illetve hazatelepülési kérelmeinek elbírálása;

 

III./4. Tájékoztató, Értékelő, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály

 

– rendszeres tájékoztatók készítése a párt, a kormány és a BM vezetői részére a külső és belső ellenséges tevékenységről, valamint a rendkívüli eseményekről;

– a külső és belső ellenséges tevékenység irányának, módszereinek, taktikájának, valamint az elhárító munkának az elemzése;

– a baráti országok állambiztonsági szerveivel való kapcsolattartás biztosítása;

 

III./5. Felügyeleti Osztály

 

– a megyei politikai osztályok ellenőrzése, felügyelete;

III./6. Személyzeti Osztály

– a párt káderpolitikai irányelveinek érvényre juttatása a főcsoportfőnökségen (előterjesztés kinevezésekre, vezetői megbízásokra, leváltásokra, áthelyezésekre, kitüntetésekre, nyugdíjazásokra stb.);

 

+ megyei illetve budapesti rendőr-főkapitányság(ok) politikai osztályai

 

7.

1972-ben kiadott új ügyrend:

 

Önálló szervezeti egység

Osztály

Feladatkör

III/I. Hírszerző Csf-ség

III/I-1. Osztály

– hírszerzés az USA és nemzetközi szervezetek ellen

 

III/I-2. Osztály

– külföldi elhárítás

 

III/I-3. Osztály

– hírszerzés az NSZK ellen

 

III/I-4. Osztály

– hírszerzés a Vatikán, Izrael, egyházi emigráció ellen

 

III/I-5. Osztály

– tudományos-műszaki hírszerzés

 

III/I-6. Osztály

– tájékoztatás, értékelés, elemzés

 

III/I-7. Osztály

– hírszerzés és bomlasztás az emigráns szervezetekben

– aktív intézkedések

 

III/I-8. Osztály

– illegális rezidentúrák és hírszerzők foglalkoztatása

 

III/I-9. Osztály

– dokumentációk, okmányok készítése

 

III/I-10. Osztály

– személyi ügyek, kiképzés, módszertan

 

III/I-11. Osztály

– hírszerzés harmadik országokban és hazai bázison

 

III/I-12. Osztály

– összeköttetési, nyilvántartási, pénzügyi stb. feladatok

 

III/I-13. Osztály

– rejtjelfejtés, rejtjelezés, Országos Rejtjelközpont

 

III/I-X. Önálló Alosztály

– operatív összeköttetés szervezése

 

III/I-Y. Önálló Alosztály

– külképviseletek, hírszerző rezidentúrák biztonságtechnikai védelme

III/II. Kémelhárító Csf-ség

III/II-1. Osztály

– elhárítás az USA és egyes latin-amerikai országok hírszerzésével szemben

 

III/II-2. Osztály

– elhárítás az NSZK és Ausztria hírszerzésével szemben

 

III/II-3. Osztály

– elhárítás a többi európai NATO-ország és semleges államok hírszerzésével szemben

 

III/II-4. Osztály

– elhárítás a közel– és távol-keleti államokkal szemben, magyarországi ösztöndíjasok között

 

III/II-5. Osztály

– határon túli operatív intézkedések

 

III/II-6. Osztály

– hadiipar, közlekedés, hírközlés, minisztériumok és főhatóságok preventív védelme

 

 

III/II-7. Osztály

– elhárítás a nemzetközi együttműködési területeken

 

III/II-8. Osztály

– elhárítás az idegenforgalom terén

 

 

– elhárítás az amnesztiával hazatértek között

 

III/II-9. Osztály

– elemzés, értékelés, tájékoztatás

 

III/II-10. Osztály

– nemzetközi együttműködés

 

 

– elhárítás harmadik országban

 

III/II-11. Osztály

– hírösszeköttetés, operatív nyilvántartás, ellátmány

III/III. Belső Reakció Elhárító Csf-ség

III/III-1. Osztály

– elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetesek között

– elhárítás nemzetközi egyházi szerveknél és emigráns szervezetekben (a III/I Csf-séggel együtt)

 

III/III-2. Osztály

– elhárítás az ifjúság körében (egyetemek, főiskolák, ifjúsági klubok, galerik stb.)

 

III/III-3. Osztály

– a társadalomra veszélyes ún. “F-dossziés” személyek, volt politikai foglyok, röpcédulázók, falfirkálók stb. tevékenységének ellenőrzése, nyilvántartása, elhárítása

 

III/III-4. Osztály

– elhárítás a kulturális területen

 

III/III-A Önálló Alosztály

– a párt és a kormány vezetőinek operatív védelme

 

III/III-B Önálló Alosztály

– elemzés, értékelés, tájékoztatás

III/IV. Katonai Elhárító Csf-ség

III/IV-1. Osztály

– elhárítás a MN Vezérkara központi szervei és alárendelt alakulatai terén

– elhárítás a minisztériumok katonai vonatkozású területein

 

III/IV-2. Osztály

– elhárítás a HM központi szerveinek, fegyvernemi főnökségeinek és az ezeknek alárendelt intézmények és csapatok területén

 

III/IV-3. Osztály

– elhárítás az 5. Hadsereg területén

 

III/IV-4. Osztály

– elhárítás a légvédelem területén

 

III/IV-5. Osztály

– elhárítás a 3. Hadtest területén

 

III/IV-6. Osztály

– elhárítás a hátországi parancsnokság területén

 

III/IV-7. Osztály

– elhárítás a Határőrség területén

 

Értékelő, elemző, adatfeleldolgozó és propag.oszt.

– operatív nyilvántartás, értékelés, tervezés

 

Önálló koordinációs, feldolgozó és ellenőrző alosztály

– szökött katonák és polgári alkalmazottak körözése

 

– központi ellenőrzések tervezése és végrehajtása

 

Önálló hadszíntér előkészítő alosztály

– hírszerzés a Magyar Néphadsereg várható alkalmazási területein

 

Önálló Szervezési, mozgósítási és híradó alosztály

– a katonai elhárítás felkészítése harckészültség esetére

III./V. Operatív Technikai Csf-ség

III/V-1. Osztály

– lehallgató eszközök beépítése, kiemelése, üzemeltetése

– zártechnikai munkálatok

– fényképészet, fotótechnika

 

III/V-2. Osztály

– vegyészet, nyomdatechnika

– okmánykészítés

– fotóeszközök fejlesztése, kutatása

 

III/V-3. Osztály

– operatív-technikai eszközök javítása, karbantartása, üzemeltetése

 

Értékelő, elemző, ellenőrző alosztály

– a fcsf-ség munkájának tervezése, ellenőrzése

 

Önálló írásszakértői csoport

– írásszakértői vizsgálatok végrehajtása

– igazságügyi szakértői vélemények készítése

 

Gazdasági alosztály

– a csf-ség pénzügyi, költségvetési kérdéseinek intézése

III/1. Vizsgálati Osztály

III/1-A. Alosztály

– vizsgálatok folytatása kémelhárítási ügyekben

 

III/1-B. Alosztály

– vizsgálatok folytatása belső reakció elhárítási ügyekben

 

III/1-C. Alosztály

– vizsgálatok folytatása katonai ügyekben

 

III/1-D. Alosztály

– értékelés, elemzés, nyilvántartás

 

III/1-E. Alosztály

– jogi véleményadás és állásfoglalás

 

III/1-F. Alosztály

– börtönelhárítás, fogdaügynöki hálózat működtetése

 

III/1-G. Alosztály

– őrszolgálat

 

Anyagi, pénzügyi csoport

– költségvet, pénzügyek

 

– a fogvatartottak értékeinek és a bűnjeleknek a kezelése

III/2. Operatív Figyelő és Környezettanulmá-nyozó Osztály

III/2-A. Alosztály

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított személyek figyelése elsősorban az USA elhárítás vonalán

 

III/2-B. Alosztály

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított személyek figyelése elsősorban az NSZK elhárítás vonalán

 

III/2-C. Alosztály

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított személyek figyelése a belső reakció elhárításának vonalán

 

III/2-D. Alosztály

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított személyek figyelése a NATO tagállamok és más kapitalista államok diplomatái között

 

III/2-E. Alosztály

– konspirált környezettanulmányok készítése

 

III/2-F. Alosztály

– külképviselketek épületeinek védelme illetve operatív figyelése

 

III/2-G. Alosztály

– a figyelést és környezettanulmányozást elősegítő technikai és álcázó eszközök biztosítása

 

III/2-H. Alosztály

– elemzés, értékelés, nyilvántartás

 

III/2. Gépjármű csoport és garázs

– a figyeléshez használt gépkocsik szerelése, álcázása

 

III/2. Gazdasági csoport

– pénzügyi, költségvetési kérdések

III./3. “K” ellenőrzési Osztály

III/3-A. Alosztály

– postai küldemények ellenőrzése, az ellenséges anyagok terjesztőinek felkutatása

 

III/3-B. Alosztály

– disszidens táborokba irányuló ill. onnan érkező postaforgalom ellenőrzése

– azonosítás, adatellenőrzés

 

III/3-C. Alosztály

– postai küldemények bontása, visszazárása, fotózás, technikai feladatok, kémiai és fizikai vizsgálatok

 

III/3-D. Alosztály

– a szorosan figyeltetett személyek küldeményeinek ellenőrzése, másolása

– a kapitalista országok Budapesten működő képviseletei postaforgalmának ellenőrzése

 

III/3-E. Alosztály

– elemzés, értékelés, koordinálás

 

III/3-F. Alosztály

– az ellenőrzött személyek és szervezetek küldeményeinek ellenőrzése és kiemelése a postai intézményekben

III./4. “X” ellenőrzési Osztály

III/4-A. Alosztály

– tájékoztatás, továbbképzés, instruktori feladatok a megyei szervek 3/a és 3/e rendszabályai felett

 

III/4-B. Alosztály

– idegen nyelvű, telefon– vagy lakáslehallgatás során szerzett anyagok feldolgozása, fordítása

 

III/4-C. Alosztály

– a telefon– vagy szobalehallgatás során keletkezett magyar nyelvű anyagok feldolgozása

 

III/4-D. Alosztály

– magyar nyelvű anyagok feldolgozása

 

III/4-E. Önálló Csoport

– a feldolgozó alosztályok kérése alapján telefon– és lakáslehallgatási vonalak figyelése, rögzítése

III./5. Rádióelhárítási Osztály

III/5-A. Alosztály

– ellenséges hírszerző szervek rádióközpontjainak és rádiós ügynökeinek felderítése

 

III/5-B. Alosztály

– értékelés, iránymérés, nyilvántartás

 

III/5-C. Alosztály

– a Magyarországra behatolt rádiós ügynökök és rádióállomások elhárítása

 

III/5-D. Alosztály

– a kapitalista országok rejtjeles rádió– és telexforgalmának lehallgatása

 

III/5-E. Alosztály

– a rdiólehallgatás technikai eszközeinek biztosítása

III./6. Személyzeti Osztály

Személyzeti Alosztály

– személyzeti kérdések intézése

 

Kutató Csoport

– az állambiztonsági szervek személyi állományának utánpótlása

 

Forrás: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata. 1945-1990. Történeti Hivatal Évkönyve. Trezor I. TH, Bp., 1999.