MIT HOL TALÁL?

a Munkavállalói jogok Jogkeresőben

adatkezelés közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatosan: Kt. 61-64. §, 233/2001 KORM

adatkezelési szabályok külföldiekre vonatkozóan: Idrendtv. 75-85. §

adatok nyilvántartása és kezelése: Ptk. 83. §

adatszolgáltatás a munkáltató és illetményszámfejtő részéről: 37/2001 PM

adatszolgáltatással, nyilvántartással, hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése szabálysértés: Szabsr. 31. §

adatvédelem közigazgatási hatósági eljárásban: Ket. 17. §

adatvédelem, adatkezelés a munkavállaló vonatkozásában: Mt. 3. §

adatvédelmi biztos: Avtv. 23-27. §

adatvédelmi nyilvántartás: Avtv. 28-30. §

adatvédelmi rendelkezések foglalkoztatás elősegítését célzó eljárásokban:  Flt. 57/A. §

adatvédelmi szabálysértés: Szabsr. 26. §

adatvédelmi törvény: Avtv.

anyaság védelméről egyezmény: 2004 CXI TV, 2000 LVIII TV

ÁFSZ (Állami Foglalkoztatási Szolgálat): 4/2002 FMM

ágazati kollektív szerződés: Mt. 34-36. §

ágazatközi besorolási rendszer munkavállalókra: 6/1992 MÜM

akkreditációja munkáltatóknak megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására: 176/2005 KORM

akkreditációs eljárás szabályai megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására: 176/2005 KORM 9. §

akkreditált (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása) munkáltatók ellenőrzése: 176/2005 KORM

alapszabadság mértéke: Mt. 131. §

alkalmazott által okozott kár megtérítésének polgári jogi szabályai: Ptk. 348-350. §

alkalmi munkavállalás: Alkalmitv., Alkalmivhr.

alkalmi munkavállalói könyv: Alkalmitv. 3. §

alkohol-ellenőrzés munkahelyen: 16/1986 EÜM

Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 4/2002 FMM

Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ): Flt. 3. §, Flt. 47. §

állami kötelezettség a jogok védelme: Ptk. 7. §(1)

állampolgári jogok és kötelességek: Alk. 54-77. §

állampolgári jogok és kötelességek: Alk. 54-70/K. §, Alk. 77. §

állampolgári jogok országgyűlési biztosa: Alk. 32/B. §, Ombudsmantv. 1. §

állampolgári jogok országgyűlési biztosáról: Ombudsmantv.

álláskeresési járadék: Flt. 25-29. §

álláskeresési megállapodás: 18/2005 FMM 5-8. §

álláskeresési segély: Flt. 30. §

álláskeresési tanácsadás: 30/2000 GM 7. §

álláskereső költségtérítése:  Flt. 31. §

álláskereső támogatása megváltozott munkaképesség esetében: 11/1998 MÜM 5-8. §

álláskeresők munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának támogatása: Flt. 16/B. §, 6/1996 MÜM 16. §

álláskeresők támogatása: Flt. 24-38. §

álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítése: Flt. 15. §, 6/1996 MÜM 10. §

álláskeresőként való nyilvántartásba vétel: 18/2005 KORM 2-4. §

általános iskolai tanulmányokra szabadidő és távolléti díj biztosításának kötelezettsége: Mt. 116. §

anyagi felelőssége munkavállalónak: Mt. 166-173. §

ártatlanság vélelme: Alk. 57. §(2)

áthelyezéssel a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének szabályai: Kjt. 26. §

átirányítás és korlátjai: Mt. 83/A. §

átlagkereset számítása: Mt. 152. §

azonnali hatályú megszüntetése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynak: Kjt. 27. §

azonosító kód képzése és használata az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban: 18/2004 FMM

baleseti kártérítés esetén jövedelemkiesés (keresetveszteség) számítása: Ptk. 357. §

balesettel (munkahelyi) kapcsolatos eljárás: Mvt. 64-69. §

bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi  alkalmassági vizsgálatáról egyezmény 2000 LXIII TV

bányászok egészségkárosodási járadéka: 8/1983 EÜM-PM 24/A-25/A. §

becsületsértés bűncselekménye: Btk. 180. §

becsületsértés szabálysértés: Szabstv. 138. §

bedolgozói jogviszony: 24/1994 KORM 4. §

bedolgozók foglalkoztatásáról: 24/1994 KORM

bedolgozónak fizetendő rezsiköltségek: 24/1994 KORM  Mell.

befogadó munkahely kialakításának támogatása: 6/1996 MÜM 19/A. §

befolyással üzérkedés bűncselekmény: Btk. 256. §

bejelentési kötelezettség az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba: 67/2004 KORM

bejelentési kötelezettség munkanélküli és álláskeresési ellátásnál: Flt. 36. §

bejelentő védelme közérdekű bejelentés esetén: Panasztv. 143. §

belföldi hivatalos kiküldetésben munkavállaló élelmezési költségtérítéséről: 278/2005 KORM

belügyi ágazatban a közalkalmazottak jogállásáról: 62/1997 BM

benzolártalmak elleni védekezésről egyezmény 2000 LXVIII TV

bér- és munkaügyi adatszolgáltatás a munkáltató részéről: 37/2001 PM

bérpótlék vasárnapi munkavégzésre: Mt. 149/A. §

bérpótlékok (éjszakai munkavégzésre, többműszakos munkaidő-beosztásban délutáni és éjszakai műszakpótlék, rendkívüli munkavégzésre): Mt. 145-147. §

besorolása közalkalmazottnak: Kjt. 63-65. §

besorolása köztisztviselőknek: Kt. 23-31. §

betegszabadság: Mt. 137. §

biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségvédelméről: 61/1999 EÜM

bíróság előtti egyenlőség és a bírósághoz való jog: Alk. 57. §

bitorlás bűncselekmény: Btk. 329. §

biztonsági berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése szabálysértés: Szabsr. 100. §

biztonsági és egészségvédelmi jelzések munkahelyen: 2/1998 MÜM

büntetés-végrehajtási szerveknél a közalkalmazottak jogállásáról: 7/1993 IM

büntetőjogi intézkedések jogi személlyel (munkáltatóval) szemben: 2001 CIV TV

címpótlék főtanácsosi, tanácsosi, főmunkatársi, munkatársi cím után: Kjt. 71. §

családtag ápolását követő foglakoztatás kedvezménye: 2004 CXXIII TV 4-6. §

cselekvőképesség: Ptk. 11-13/B. §

cselekvőképtelenség: Ptk. 11-13/B. §

csoportos keretengedély külföldi (nem EU) munkavállalók foglalkoztatásához: 8/1999 SZCSM 8. §

csoportos létszámcsökkentés szabályai: Mt. 94/A-94/F. §, Kjt. 38-38/A. §

csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítése: 6/1996 MÜM 21/A-21/B. §

csoportos személyszállítás állami támogatása: 39/1998 KORM 3. §

csődbűntett: Btk. 290. §

délutáni műszak: Mt. 117. §(1)

dotáció megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására: 8/1983 EÜM-PM 27. §

dozimetriai ellenőrzés munkahelyen: 30/2001 EÜM

döntőbíráskodás kollektív munkaügyi vitában: Mt. 196-198. §

döntőbírói szolgálat munkaügyekben: OÉT Közlemény

egészséghez való jog: Alk. 70/D. §

egészségi alkalmassági vizsgálata külföldön munkát vállalóknak: 8/1982 EÜM 2§-6. §

egészségi és munkabiztonsági követelmények rezgésexpozícióra: 22/2005 EÜM

egészségi követelményei képernyő előtti munkavégzésnek: 50/1999 EÜM

egészségi követelmények munkaeszközökkel és használatukkal szemben: 14/2004 FMM

egészségügyi ágazatban közalkalmazottak jogállása: 233/2000 KORM

egészségügyi ágazatban közalkalmazotti osztályba soroláshoz munkakörök: 3/2001 EÜM

egészségügyi ellátása külföldön munkát vállalóknak: 8/1982 EÜM 7-8. §

egészségügyi szolgáltatások során ionizáló sugárzás elleni védelem: 31/2001 EÜM

egészségvédelemhez való jog: SzocKarta.11.cikk

egészségvédelme biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalóknak: 61/1999 EÜM

egészségvédelmi és biztonsági jelzések munkahelyen: 2/1998 MÜM

EGT-állampolgárok külön beutazási és tartózkodási szabályai: Idrendtv. 25-30. §

egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről egyezmény 2000 LII TV

egyéni engedély külföldi (EU-n kívüli) munkavállalásához: 8/1999 SZCSM 2-6. §

egyéni védőeszköz-használat biztonsági és egészségvédelmi követelményei: 65/1999 EÜM 

egyéni védőeszközök követelményei és minőségtanúsítása:  2/2002 SZCSM

Egyenlő Bánásmód Hatóság: Ebtv. 12-20. §

Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól:  362/2004 KORM

egyenlő bánásmód követelménye a foglalkoztatásban: Ebtv. 21-23. §

egyenlő bánásmód követelménye a munkajogban: Mt. 5. §

egyenlő bánásmód követelménye: Ebtv. 1. §

egyenlő bánásmód követelményének hatálya: Ebtv. 4-6. §

egyenlő bánásmód követelményének megsértése: Ebtv. 7. §

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható eljárások: Ebtv. 12-17. §

egyenlő bánásmód miatti jogsérelem orvoslása: Ebtv. 12-20. §

egyesülési jog gyakorlásának korlátjai: Etv. 2. §

egyesülési jog: Alk. 63. §, Etv. 1. §

egyeztetés a szakszervezeti kifogás ügyében: Mt. 23. §(4)

Egységes Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA): Flt. 57/B-57/E. §

Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba bejelentési kötelezettség: 67/2004 KORM

Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban azonosító kód képzése és használata: 18/2004 FMM

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (ekho):  2005 CXX TV

éjszakai munka: Mt. 117. §(1)

éjszakai munka, éjszakai munkát végző munkavállaló: Mt. 117. §(1)

éjszakai műszak: Mt. 117. §(1)

ekho (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás): 2005 CXX TV

elektronikus ügyintézés közigazgatási eljárásban: Ket. 160-169. §

élelmezési költségtérítés belföldi hivatalos kiküldetésben: 278/2005 KORM

elévülés a munkajogban: Mt. 11. §

elévülése kártérítési igénynek munkajogi kár esetén: Mt. 11. §, Mt. 186. §

eljárási szabályok munkaügyi központokra: Flt. 54-57. §

ellenőrzés akkreditált munkáltatónál(megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása): 176/2005 KORM

elmaradt jövedelem és elmaradt munkabér megállapítása kártérítésnél: Mt. 178-179. §

előnyben részesítés törvényes lehetősége: Ebtv. 11. §

előnyben részesítési kötelezettség lehetősége a munkajogban: Mt. 5. §(6)

emberi jogok elismerése és védelme: Alk. 8. §

emberi méltósághoz való jog: Alk. 54. §

EMMA (Egységes Munkaügyi Nyilvántartás): Flt. 57/B-57/E. §

engedélymentes foglalkoztatása külföldi (nem EU) munkavállalónak: 8/1999 SZCSM 7. §

építési munkahelyek minimális munkavédelmi követelményei: 4/2002 SZCSM-EÜM

építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről egyezmény 2000 LXXX TV

épületről lehullott tárgy által okozott kár megtérítése: Ptk. 352-353. §

érdekegyeztetés intézményrendszere (munkajogi): Kjt. 4-5. §

érdekegyeztetés közalkalmazotti területen: Kjt. 4-6. §

érdekegyeztetés köztisztviselőknél: Kt. 65-66. §

érdekképviseleti szervezet alakításának és működtetésének joga a munkajogban: Mt. 15. §

érdekképviselők jogainak megsértése munkahelyen szabálysértés: Szabsr. 95. §

érvénytelenség esetei és jogkövetkezményei a munkajogban: Mt. 7-10. §

esélyegyenlőség elősegítése fogyatékosoknál: Fogytv.

esélyegyenlőségi terv elfogadásának lehetősége: Mt. 70/A. §

európai ügyekért felelős miniszter szerveinél közalkalmazottak jogállásáról: 22/2005 TNM

Európai Szociális Karta 1999 C TV: SzocKarta.

EU-tagállam állampolgárának külön beutazási és tartózkodási szabályai: Idrendtv. 25-30. §

fegyelmi eljárás szabályai a helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) hatáskörébe tartozó ügyekben: Kjt. 53/A-54. §

fegyelmi felelőssége közalkalmazottnak, fegyelmi büntetések, fegyelmi eljárás szabályai: Kjt. 45-53. §

fegyelmi felelőssége köztisztviselőnek: Kt. 50-56. §

felelősség károkozásért belátási képesség hiánya esetén: Ptk. 347. §

felelősség korlátozott belátási képességű személy károkozásáért: Ptk. 347. §

felmentés jogellenességének jogkövetkezményei: Kjt. 34. §

felmentési idő: Kjt. 33. §

felmentési okok és korlátozások a közalkalmazotti jogviszonyban: Kjt. 30-33. §

felmentéssel a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének szabályai: Kjt. 27. §, Kjt. 30-33. §

felmondási idő alatti munkavégzés alóli felmentés: Mt. 93. §

felmondási idő: Mt. 92. §

felmondási tilalmak és korlátozások a munkajogban: Mt. 89-94. §, Mt.89(7)-94.§

felsőoktatásban a közalkalmazottak jogállásáról: 33/2000 OM

férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról szóló egyezmény 2000 LVII TV

fenntartói jog átadásával a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének szabályai: Kjt. 25/A. §

fiatal álláskeresők foglalkoztatásának támogatása: Flt. 19/A. §

fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról egyezmény: 2000 XLIX TV

fiatal munkavállaló alkalmazására, munkakörére, munkaidejére és pihenőidejére vonatkozó eltérő rendelkezések: Mt. 75. §, Mt. 129/A. §

fiatal munkavállaló: Mt. 72. §(3)

fiatal munkavállaló pótszabadsága: Mt. 132. §

fiatalkorúak föld alatti bányamunkában foglalkoztatásához szükséges orvosi  alkalmassági vizsgálatról egyezmény 2000 LXIII TV

fiatalkorúak nem-ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról egyezmény: 2000 L TV

fizetett éves szabadságról egyezmény 2000 LXVI TV

fizetett tanulmányi szabadságról egyezmény 1976 13 TVR

fizetés nélküli szabadság  saját lakás magánerős építésére: Mt. 140. §

fizetés nélküli szabadság gyermek gondozására: Mt. 138. §(5)

fizetés nélküli szabadság közeli hozzátartozó otthoni ápolására: Mt. 139. §

fizetési fokozatok a fizetési osztályokban: Kjt. 62-65. §

fizetési fokozatok közötti várakozási idő: Kjt. 65. §

fizetési osztályok közalkalmazottakra: Kjt. 61. §

foglalkoztatás alsó korhatáráról egyezmény 2000 LXIX TV

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény: Btk. 171. §

foglalkozás-egészségi osztályba sorolása tevékenységeknek: 89/1995 KORM

foglalkozás-egészségügyi szolgálatról: 89/1995 KORM

foglalkozási megbetegedéssel, munkabalesettel kapcsolatos eljárás: Mvt. 64§-69. §

foglalkozási rehabilitáció fogalma: 8/1983 EÜM-PM 1. §

foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások: Flt. 16. §, 6/1996 MÜM 11. §

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény: Flt.

foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása: Flt. 18/A. §

Foglalkoztatási Hivatal: Flt. 48. §, 4/2002 FMM 3. §

foglalkoztatási támogatás álláskereső foglalkoztatása után: 11/1998 MÜM 4. §

foglalkoztatási támogatás pályakezdő fiatal után: 68/1996 KORM 9. §

foglalkoztatási tanácsadás: 30/2000 GM 11. §

foglalkoztatást elősegítő képzés: 68/1996 KORM 8. §

foglalkoztatást elősegítő támogatások formái: Flt. 13/A-21. §

foglalkoztatást elősegítő támogatásokról: 6/1996 MÜM

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköre: 143/2002 KORM

foglalkoztatáspolitikáról egyezmény 2000 LXII TV

fogyatékos munkanélküli foglalkoztatásának támogatása: 11/1998 MÜM

fogyatékos személy fogalma: Fogytv. 4. §

fogyatékos személyek foglalkoztatási jogai: Fogytv. 15§-16. §

fogyatékos személyek oktatási, képzési jogai: Fogytv. 13-14. §

formaruha, munkaruha: Kjt. 79. §

föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállaló pótszabadsága: Mt. 132. §

föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi  alkalmassági vizsgálatáról egyezmény: 2000 LXIII TV

földművelésügyi ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 24/1992 FM

főmunkatársi és munkatársi cím közalkalmazottaknak: Kjt. 39. §

főtanácsosi és tanácsosi cím közalkalmazottaknak: Kjt. 39. §

garantált bérminimum: Mt. 144. §(5)-(6), 316/2005 KORM

garázdaság szabálysértése: Szabstv. 142/A. §

gazdasági titok megsértése bűncselekmény: Btk. 300. §

gondatlan károkozás esetében a közalkalmazottat terhelő kártérítési összeg határai: Kjt. 81. §

gondolatszabadsághoz való jog: Alk. 60. §

gyakornoki kötelezettség közalkalmazotti munkakörökben: Kjt. 22. §

gyermek gondozására fizetés nélküli szabadság: Mt. 138. §(5)

gyermek gondozását követő foglakoztatás kedvezménye: 2004 CXXIII TV 4-6. §

gyermek jogairól szóló Egyezmény: 1991 LXIV TV

gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról egyezmény: 2001 XXVII TV

gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról egyezmény: 2000 XLIX TV

gyermekek és fiatalkorúak nem-ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról egyezmény: 2000 L TV

gyermeket nevelő munkavállaló pótszabadsága: Mt. 132. §

gyermekvédelmi és szociális ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 257/2000 KORM

gyülekezési jog: Alk. 62. §, Gyültv. 1-2. §

halmozottan fogyatékos dolgozó: 8/1983 EÜM-PM 27/D. §(11)

hangfelvétel és képmás nyilvánosságra hozatalához való jog: Ptk. 80. §

hangfelvétellel vagy képmással visszaélés: Ptk. 80. §

határidő elmulasztásának kimentési lehetősége: Mt. 12. §(5)

határidők számítása  a munkajogban: Mt. 12. §

határozat és végzés közigazgatási eljárásban: Ket. 71-74. §

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetése: Kjt. 27. §

határozott idejű munkaviszony megszüntetése: Mt. 88. §

határozott idejű munkaviszony: Mt. 79. §

hatásköre a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszternek: 143/2002 KORM

hatósági bizonyítvány: Ket. 83. §

hatósági ellenőrzés: Ket. 87-94. §

hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése szabálysértés: Szabsr. 31. §

hatósági közvetítő közigazgatási eljárásban: Ket. 41. §

hatósági szerződés: Ket. 76-77. §

hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása a munkavállalóval szemben: Mt. 109. §

hátrányos megkülönböztetés (negatív diszkrimináció) tilalma: Alk. 70/A. §, Ebtv. 1. §

hátrányos megkülönböztetés fogalma: Ebtv. 8§-9. §

hátrányos megkülönböztetés foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredően: 2000 LX TV

hátrányos megkülönböztetés tilalma a munkajogban: Mt. 5. §

hátrányos megkülönböztetése munkavállalónak szabálysértés: Szabsr. 93. §

hátrányos megkülönböztetést megvalósító magatartások: Ebtv. 8-9. §

hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 25/1998 EÜM

havi átlagkereset számítása: Mt. 152. §(10)

helyettesítési díj köztisztviselőknél: Kt. 49/B. §

helyettesítési díj: Mt. 83. §(7)

helyettesítési kötelezettség és helyettesítési díj: Kjt. 24. §

helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás: 30/2000 GM 11. §

helyközi utazás állami támogatása: 39/1998 KORM 2. §

heti munkaidő: Mt. 117. §(1)

heti pihenőnapról az ipari üzemekben egyezmény: 2000 XLVII TV

hírközlési és közlekedési ágazatban közalkalmazottak jogállása: 24/1992 KHVM

hivatalvesztés közszolgálati jogviszonyban: Kt. 50. § (2)

hivatásos katonák és honvédségi közalkalmazottak költségtérítései: 21/2002 HM

honvédelmi ágazatban a közalkalmazottak jogállásáról: 25/1992 HM

honvédelmi ágazatban a közalkalmazottak jutalmazásáról: 3/2002 HM

honvédségi közalkalmazottak és hivatásos katonák költségtérítései: 21/2002 HM

honvédségi közalkalmazottak szociális pénzbeli támogatásáról: 14/2002 HM

idegenforgalmi, kereskedelmi és ipari ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 44/1997 KORM

idegenrendészeti eljárás külföldiekkel szemben: Idrendtv. 64-85. §

idegenrendészeti intézkedések külföldiekre: Idrendtv. 32-63. §

idegennyelv-tudási pótlék: Kjt. 74. §

idénymunka: Mt. 117. §

igazolás munkaviszony megszűnésekor: Mt. 98. §

igazolási kérelem közigazgatási eljárásban: Ket. 66-67. §

igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához: 4/1997 MÜM

illetmény, munkabér kifizetése: Mt. 154-160. §, Kjt. 79/A. §

illetménye köztisztviselőknek: Kt. 42-45. §

illetmények garantált összegei és a fizetési fokozatokhoz rendelt szorzószámok: Kjt. 66. §(1), Kjt.1.sz.Mell.

illetménykiegészítés: Kjt. 67. §

illetménynövekedés további szakképesítés esetén: Kjt. 66. §

illetménypótlék NKÖM-intézmények közalkalmazottainak: 2/1999 NKÖM

illetménypótlék vezetőknek köztisztviselőknél: Kt. 46. §

illetménypótlékok (vezetői pótlék, címpótlék, munkavédelmi jellegű pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, kifejezetten oktatási illetménypótlékok): Kjt. 69. §, Kjt. 70-75. §

illetménypótlékok köztisztviselőknek: Kt. 47§-48/A. §

illetményrendszer köztisztviselőkre: Kt.2.sz.Mell.

illetményszámfejtés központosítottan: 172/2000 KORM, 37/2001 PM

illetményszámfejtéshez kapcsolódó okiratok jegyzéke és az egyes okiratok tartalma: 37/2001 PM Mell.

illetményszámfejtő helyek és feladataik: 172/2000 KORM 4. §, 37/2001 PM

indokolási kötelezettség a munkáltató részéről: Mt. 6. §(3)

integrált foglalkoztatáshoz, integrált munkahelyhez való jog: Fogytv. 15. §

ionizáló sugárzás elleni munkavállalói védelemről egyezmény 2000 LXI TV

ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozó munkavállaló pótszabadsága: Mt. 132. §

ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről: 31/2001 EÜM

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 44/1997 KORM

iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény: Btk. 329/D. §

iskolai rendszerű képzésre szabadidő biztosításának kötelezettsége: Mt. 115. §

ittasság munkahelyi ellenőrzése: 16/1986 EÜM

járadék (kártérítési) a munkáltató anyagi felelőssége körében: Mt. 183. §

járadékfizetési kötelezettség munkaképesség baleseti csökkenése okán: Ptk. 356. §

járulékok átvállalása foglalkoztatáshoz kapcsolódóan: Flt. 18/A. §, 6/1996 MÜM 18/B. §

jogalap nélküli gazdagodás: Ptk. 361-364. §

jogalap nélküli kifizetése munkabérnek: Mt. 162. §

jogegyenlőség: Alk. 70/A. §, Alk. 77. § (2)

jogellenes elkülönítés általános fogalma: Ebtv. 10. §

joggal való visszaélés: Ptk. 5. §

joghatóság munkaviszonyból eredő jogvitákra: Nmjtvr. 60-62. §

jogi segítők 2003 LXXX TV: Jogisegítség. 64-66. §

jogi segítségnyújtás ("nép ügyvédje"): Jogisegítség. 1-75. §

jogi segítségnyújtásról 2003 LXXX TV: Jogisegítség.

jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről: 2001 CIV TV

jogképesség: Ptk. 8-10. §

jogképesség: Alk. 56. §, Ptk. 8-10. §

jognyilatkozatok alakisága, formája a munkajogban: Mt. 6. §

jogok védelme és érvényesítése az állam kötelezettsége: Ptk. 7. §(1)

jogorvoslathoz való jog: Alk. 57. §(5)

jogorvoslatok a közigazgatási eljárásban: Ket. 95-123. §

jogorvoslatról kioktatási kötelezettsége a munkáltatónak: Mt. 6. §(3)

jogszabályok kötelezősége: Alk. 77. §(2)

jogutódlás a munkáltató személyében és jogkövetkezményei: Mt. 85/A-85/B. §

jóhírnév sérelme: Ptk. 78. §

jóhírnév védelme: Ptk. 78. §

jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelménye a munkajogban: Mt. 3. §

jubileumi jutalom: Kjt. 78. §

jutalmazása honvédelmi közalkalmazottaknak: 3/2002 HM

juttatások köztisztviselőknek:  Kt. 49/E-49/N. §

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények: Btk. 282-286/A. §

kártérítés alkalmazott által okozott kár esetében: Ptk. 348-350. §

kártérítés általános szabályai: Ptk. 339-344. §

kártérítés épületről lehullott tárgy által okozott kár esetében: Ptk. 352-353. §

kártérítés módja általában: Ptk. 355. §

kártérítés számításához jövedelemkiesés (keresetveszteség) fogalma: Ptk. 357. §

kártérítés veszélyes üzem működéséből eredően: Ptk. 345§-346. §

kártérítési eljárás közalkalmazottal szemben: Kjt. 82. §

kártérítési felelősség általános szabályai: Ptk. 339-356. §

kártérítési felelőssége köztisztviselőnek:  Kt. 57-58. §

kártérítési felelőssége munkáltatónak: Mt. 174-187. §

kártérítési felelőssége munkavállalónak: Mt. 166-173. §

kártérítési igény elévülése munkajogi kár esetén: Mt. 11. §, Mt. 186. §

kártérítési járadék a munkáltató kártérítési felelőssége körében: Mt. 183. §

kártérítésnél a munkaviszony körében elmaradt jövedelem és elmaradt munkabé: Mt. 178-179. §

katonák és honvédségi közalkalmazottak szociális pénzbeli támogatásáról: 14/2002 HM

katonák illetménye és juttatásai: 3/2002 HM

kémiai biztonsága munkahelyeknek: 25/2000 EÜM-SZCSM

kényszerítés bűncselekmény: Btk. 174. §

kényszermunka felszámolásáról egyezmény: 2000 LIX TV

kényszermunkáról, kötelező munkáról egyezmény: 2000 XLVIII TV

képernyő előtti munkavégzés minimális egészségi követelményei: 50/1999 EÜM

képesítési előírások köztisztviselőkre: 9/1995 KORM

képmás és hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához való jog: Ptk. 80. §

képmással vagy hangfelvétellel visszaélés: Ptk. 80. §

képviselet a polgári jogviszonyokban: Ptk. 219-221. §

képviselet az egyenlő bánásmód megsértése miatt indítható eljárásokban: Ebtv. 18. §

képviselet közigazgatási eljárásban: Ket. 40. §

képviselet polgári jogi viszonyokban: Ptk. 219. §

képviselet: Ptk. 219. §

képzések támogatása munkaügyi központ által:  Flt. 14. §

képző központ: 4/2002 FMM 6. §

kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 44/1997 KORM

kereskedelmi hajók minimális követelményeiről egyezmény 2005 CIII TV

keresetindítási határidő meghatározott tárgyú munkaügyi jogvitákban: Mt. 202. §

keresetindítási határidők munkaügyi jogvitában: Mt. 202. §

keresetkiegészítés: Kjt. 77. §

keresetkiegészítés megváltozott munkaképességű dolgozónak: 8/1983 EÜM-PM 12-18. §

keresetpótló juttatás munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódóan: 30/2000 GM 26-29. §

keresetveszteség (jövedelemkiesés) számítása baleseti kártérítés esetén: Ptk. 357. §

jövedelemkiesés (keresetveszteség) számítása baleseti kártérítés esetén: Ptk. 357. §

keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálása, ellenőrzése: 102/1995 KORM

készenlét: Mt. 129. §

készenlétre munkabér: Mt. 148. §

keszonmunkák végzésének egészségügyi szabályai: 6/1987 EÜM

kézbesítési vélelem és megdöntése a munkajogban: Mt. 6. §(5)-(6)

kezesi felelősség a jogelőd munkáltató tartozásaiért: Mt. 85/A. §(5)

kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről: 25/1998 EÜM

kiegészítő pótlék rendkívüli munkavégzés miatt: Mt. 151/A. §(4)

kiemelt főtisztviselői kar és a központi tisztikar működtetése: 164/2001 KORM

kiemelt főtisztviselői kar: Kt. 31/A-31/F. §

kifogás (szakszervezeti) a munkáltató intézkedésével szemben: Mt. 23. §

kijelölt célszervezet dotációja: 8/1983 EÜM-PM 27/D. §(9)-(10)

kiküldetés: Mt. 105. §

kiküldetésben munkavállaló élelmezési költségtérítése: 278/2005 KORM

kiküldetése köztisztviselőnek: Kt. 49/C. §

kiküldetéshez, külszolgálathoz (külföldi) kapcsolódó elismert költségekről: 168/1995 KORM

kinevezés (közalkalmazotti): Kjt. 21. §

kinevezés köztisztviselővé: Kt. 11-14/A. §

kirendelés: Mt. 106. §, Mt. 150. §

kirendelése köztisztviselőnek: Kt. 40/B. §

kiskorúság: Ptk. 12. §

kockázatkezelés (munkáltatónál) munkahelyi rákkeltő anyagokkal: 26/2000 EÜM

kódok (munkáltatói, munkavállalói) Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban: 18/2004 FMM

koldulás szabálysértése: Szabsr. 5. §

kollektív munkaügyi vita: Mt. 194. §

kollektív munkaügyi vitában döntőbíráskodás: Mt. 196§-198. §

kollektív szerződés bejelentési kötelezettsége és nyilvántartása: Mt. 41/A. §

kollektív szerződés eltérési lehetőségei a munkaidővel, munkaidő-kerettel, pihenőidővel, rendkívüli munkavégzéssel, pihenőnapon és kollektív tárgyalások előmozdításáról egyezmény: 2000 LXXIV TV

munkaszüneti napon történő munkavégzéssel kapcsolatosan: Mt. 117/A. §

kollektív szerződés hatálya és megszűnése: Mt. 38-41. §

kollektív szerződés közalkalmazottaknál: Kjt. 8-13. §

kollektív szerződés megkötésének folyamata: Mt. 33. §, Mt. 37-39. §

kollektív szerződés megkötésére jogosult felek: Mt. 31-32. §

kollektív szerződés: Mt. 13. §, Mt. 30. §, Kjt. 11-12. §

kollektív szerződés rendelkezése a munkavállalóval szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezményekről: Mt. 109. §

kollektív szerződések bejelentése és nyilvántartása: 2/2004 FMM

konzultáció alatti munkáltatói intézkedés tilalma: Mt. 15/B. §(5)

konzultáció csoportos létszámcsökkentésről: Mt. 94/B. §

konzultációs kötelezettség: Mt. 15/B. §

korlátozott cselekvőképesség: Ptk. 11-14/B. §

korlátozottan cselekvőképes személy munkaviszonyhoz kapcsolódó jogai: Ptk. 14/B. §

költségtérítés (élelmezési) belföldi kiküldetésben: 278/2005 KORM

költségtérítés a munkába járással kapcsolatos utazási költségekre: 78/1993 KORM

költségtérítés álláskeresőnek: Flt. 31. §

költségtérítés bedolgozónak: 24/1994 KORM Mell.

költségtérítés kiküldetés esetén: Mt. 105. §

költségtérítés külföldi kiküldetéshez, külszolgálathoz kapcsolódóan: 168/1995 KORM

költségtérítés munkavégzéssel összefüggésben: Mt. 153. §

költségtérítések a honvédségnél: 21/2002 HM

költségvetési önkormányzati szolgáltató intézménynél a közalkalmazottak jogállása: 77/1993 KORM

költségvetési támogatás megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához: 177/2005 KORM

környezetvédelmi és vízügyi ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 11/2005 KVVM

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér): Mt. 144. §, 316/2005 KORM

közalkalmazottak jogállása a belügyi ágazatban: 62/1997 BM

közalkalmazottak jogállása a büntetés-végrehajtás szerveinél: 7/1993 IM

közalkalmazottak jogállása a felsőoktatásban: 33/2000 OM

közalkalmazottak jogállása a földművelésügyi ágazatban: 24/1992 FM

közalkalmazottak jogállása a honvédségnél: 25/1992 HM

közalkalmazottak jogállása a környezetvédelmi és vízügyi ágazatban: 11/2005 KVVM

közalkalmazottak jogállása a közlekedési és hírközlési ágazatban: 24/1992 KHVM

közalkalmazottak jogállása a közoktatásban: 138/1992 KORM

közalkalmazottak jogállása a központi kutatóintézetekben: 49/1993 KORM

közalkalmazottak jogállása a MEH irányítása alatt álló intézményekben: 2/1999 MEHVM

közalkalmazottak jogállása a munkaügyi ágazatban: 1/1993 MÜM

közalkalmazottak jogállása a művészeti, közművelődési ágazatban: 150/1992 KORM

közalkalmazottak jogállása a pénzügyi ágazatban: 17/1993 PM

közalkalmazottak jogállása a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál: 8/1999 TNM

közalkalmazottak jogállása a szociális, gyermekvédelmi ágazatban: 257/2000 KORM

közalkalmazottak jogállása a testnevelés és sport területén: 89/1994 KORM

közalkalmazottak jogállása az egészségügyi ágazatban: 233/2000 KORM

közalkalmazottak jogállása az európai ügyekért felelős miniszter szerveinél: 22/2005 TNM

közalkalmazottak jogállása az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban: 44/1997 KORM

közalkalmazottak jogállása az önkormányzati szolgáltató intézményeknél: 77/1993 KORM

közalkalmazottak jogállása egyes országos műemlékvédelmi szerveknél: 5/1993 KTM

közalkalmazottak jogállása OM-intézményekben: 30/2000 OM

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya: Kjt. 1. §

közalkalmazottak jutalmazásáról a honvédelmi ágazatban: 3/2002 HM

közalkalmazottak részvételi jogai: Kjt. 14-19. §

közalkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége: Kjt. 41/A. §

közalkalmazottaknál kollektív szerződés: Kjt. 8-13. §

közalkalmazottaknál szakszervezeti jogok: Kjt. 8-13. §

közalkalmazotti érdekegyeztetés: Kjt. 4-6. §

közalkalmazotti igazolás a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor: Kjt. 36. §

közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása Kjt. 20-21. §

közalkalmazotti jogviszony létesítése: Kjt. 20§-24. §

közalkalmazotti jogviszony megszűnése: Kjt. 25§-38. §

közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor kötelezettségek: Kjt. 37/A. §

közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módjai: Kjt. 25. §

közalkalmazotti jogviszony megszűnésének szabályai a munkáltató intézmény fenntartói jogának átadásával, áthelyezéssel, lemondással, rendkívüli lemondással, felmentéssel, azonnali hatállyal a próbaidő alatt: Kjt. 25/A-34. §

közalkalmazotti jogviszonyból származó perek eljárási szabályai: Pp. 349-359. §

közalkalmazotti jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéből nem alkalmazható szabályok: Kjt. 3. §, Kjt. 7. §, Kjt. 11. §, Kjt. 13. §, Kjt. 19. §, Kjt. 24. §, Kjt. 38. §, Kjt. 54. §, Kjt. 59. §, Kjt. 80. §, Kjt. 83. §, Kjt. 86. §

közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok köre: Kjt. 2. §

közalkalmazotti nyilvántartás és adatkezelés: Kjt. 83/B-83/D. §

közalkalmazotti osztályba soroláshoz munkakörök az egészségügyi ágazatban: 3/2001 EÜM

közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitása: 48/2005 KORM

közbeszerzési eljárásban munkavállalók védelmét szolgáló tájékoztatási kötelezettség: 1/2004 FMM

közérdekű adatok fogalma: Avtv. 2. §

közérdekű bejelentés: Panasztv. 141. §

közérdekű bejelentő üldözése bűncselekmény: Btk. 257. §

közérdekű igényérvényesítés az egyenlő bánásmód megsértése miatt indítható eljárásokban: Ebtv. 20. §

közérdekű kérelem: Panasztv. 141. §

közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás 2004 XXIX TV: Panasztv. 141-143. §

közérdekű önkéntes tevékenységről: 2005 LXXXVIII TV

közerkölcs megsértése szabálysértés: Szabsr. 1. §

közfeladatot ellátó személy büntetőjogi védelme: Btk. 229-231. §, Btk. 137. §

közgyűjteményi területen közalkalmazottak jogállásáró:150/1992 KORM

közhasznú munkavégzés támogatása: Flt. 16/A. §, 6/1996 MÜM 12-15. §

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004 CXL TV: Ket.

közigazgatási perekben eljárási szabályok: Pp. 324-340/A. §

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra eltérő szabályok: Mt. 193/R-193/Z. §

közigazgatási szerveknél foglalkoztatottak külön szabályai: Mt. 193/R-193/Z. §

közigazgatási szervnél munkaviszony létesítésének feltételei: Mt. 193/S. §

közigazgatási szervnél munkaviszony létesítő munkavállalók tizenharmadik havi munkabére: Mt. 193/V. §

közigazgatási szervnél munkaviszony létesítők munkaszerződés módosítása:  Mt. 193/T. §

közigazgatási szervnél munkaviszony létesítők titoktartási nyilatkozata: Mt. 193/S. §

KÖZIGTAD közszolgálati nyilvántartás: 233/2001 KORM

közlekedési és hírközlési ágazatban közalkalmazottak jogállása: 24/1992 KHVM

közlése írásbeli nyilatkozatnak és határozatnak: Mt. 6. §(4)

közművelődési, művészeti ágazatban közalkalmazottak jogállása: 150/1992 KORM

közoktatásban a közalkalmazottak jogállásáról: 138/1992 KORM

központi közszolgálati nyilvántartás: 233/2001 KORM

központi közszolgálati nyilvántartás adatköre: Kt. 4.sz.Mell.

központi tisztikar és a kiemelt főtisztviselői kar működtetése: 164/2001 KORM

központi üzemi tanács: Mt. 44. §

központosított illetményszámfejtésről: 172/2000 KORM, 37/2001 PM

köztisztviselő fegyelmi felelőssége: Kt. 50-56. §

köztisztviselő joga az utasítás megtagadására: Kt. 38. §

köztisztviselő kártérítési felelőssége: Kt. 57-58. §

köztisztviselő kiküldetése: Kt. 49/C. §

köztisztviselő kirendelése Kt. 40/B. §

köztisztviselő személyi irata: 233/2001 KORM

köztisztviselő teljesítményértékelése és minősítése: Kt. 34-36. §

köztisztviselő vezető illetménypótléka:  Kt. 46. §

köztisztviselői érdekegyeztetés:  Kt. 65-66. §

köztisztviselői illetményrendszer: Kt. 2.sz.Mell.

köztisztviselői juttatások: Kt. 49/E-49/N. §

köztisztviselői kinevezés: Kt. 11-14/A. §

köztisztviselői tartalékállomány: Kt. 21-22. §

köztisztviselők 13.havi illetménye: Kt. 49. §

köztisztviselők adatainak nyilvántartása: 233/2001 KORM

köztisztviselők besorolása: Kt. 23-31. §

köztisztviselők elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások: 30/2004 FMM

köztisztviselők helyettesítési díja:  Kt. 49/B. §

köztisztviselők illetménye  Kt. 42-45. §

köztisztviselők illetménypótlékai: Kt. 47-48/A. §

köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 1992 XXIII TV: Kt.

köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervek: 1085/2004 KORM HAT

köztisztviselők képesítési előírásairól: 9/1995 KORM

köztisztviselők minősítési lapja: Kt. 1.sz.Mell.

köztisztviselők munkaideje: Kt. 39. §

Köztisztviselők Napja:  Kt. 71/A. §

köztisztviselők rendkívüli munkavégzése: Kt. 40. §

köztisztviselők tartalékállományba helyezéséről: 150/1998 KORM

köztisztviselők tartós külszolgálatáról: 104/2003 KORM

köztisztviselők vagyonnyilatkozata: Kt. 22/A-22/B. §, Kt.6.sz.Mell.

köztisztviselők végkielégítése: Kt. 19-20. §

közvetítés kollektív munkaügyi vitában: Mt. 195. §

közvetítés munkaügyi vitában Mt. 195. §

közvetítő (hatósági) közigazgatási eljárásban: Ket. 41. §

közvetítői eljárás:  2002 LV TV 23-38. §

közvetítői névjegyzék: 2002 LV TV 4-16. §

közvetítői szolgálat munkaügyekben: OÉT Közlemény

közvetítői tevékenységről: 2002 LV TV

közszférában prémiumévek program: 2004 CXXII TV

közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről: 2000 LXXIII TV

közszolgálati alapnyilvántartás (KÖZIGTAD):  233/2001 KORM

közszolgálati alapnyilvántartás adatköre: Kt. 3.sz.Mell.

közszolgálati ellenőrzés: Kt. 64/A. §

Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal: 114/2001 KORM 15-23. §

közszolgálati jogviszony: Kt. 5. §

közszolgálati jogviszony létesítésének feltételei: Kt. 7. §

közszolgálati jogviszony megszűnése: Kt. 15-18. §

közszolgálati jogviszonyból származó perek eljárási szabályai: Pp. 349-359. §

közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés: 233/2001 KORM

közszolgálati jogvita: Kt. 59-60/A. §

közszolgálati nyilvántartás: Kt. 61-64. §

Kt. hatálya alá tartozó szervek jegyzéke: 1085/2004 KORM HAT

kulcsszemélyzet fogalma külföldi munkavállalók esetében: 8/1999 SZCSM 17. §

kutatóintézetekben  közalkalmazottak jogállása: 49/1993 KORM

külföldi (EU-n kívüli) állampolgár munkavállalási engedélye: 8/1999 SZCSM 2. §

külföldi (nem EU) foglalkoztatása csoportos keretengedéllyel: 8/1999 SZCSM 8. §

külföldi (nem EU) foglalkoztatása egyéni engedéllyel: 8/1999 SZCSM 2-6. §

külföldi alkalmazottal kapcsolatos munkáltatói idegenrendészeti felelősség: Idrendtv. 87. §

külföldi engedély nélküli foglalkoztatásának megállapításakor befizetési kötelezettség: Met. 7/A. §

külföldi foglalkoztatásának engedélymentes esetei: 8/1999 SZCSM 7. §

külföldi határozatok elismerése és végrehajtása: Nmjtvr. 70-74/A. §

külföldi illegális foglalkoztatásának elősegítése Szabsr. 97. §

külföldi jog alkalmazása munkaviszonyra: Nmjtvr. 51. §

külföldi kiküldetéshez, külszolgálathoz kapcsolódó elismert költségekről: 168/1995 KORM

külföldi munkáltató esetén alkalmazandó munkajogi szabályok: Nmjtvr. 52. §

külföldi munkáltató munkavállalójára vonatkozó munkajogi szabályok: Mt. 106/A. §

külföldi munkavállaló foglalkoztatásának engedélyezése: Flt. 7. §

külföldi munkavállaló letelepedési engedélye: Idrendtv. 18-23. §

külföldi munkavállaló tartózkodási engedélye: Idrendtv. 13-17. §

külföldi munkavállaló vízuma: Idrendtv. 8-12. §

külföldi munkavállalók (nem EU) alkalmazásának számhatára Magyarországon: 8/1999 SZCSM 2/A. §

külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló tájékoztatási kötelezettsége: Mt. 76/A. §

külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról 2001 XXXIX TV:  Idrendtv.

külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről: 8/1999 SZCSM

külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés: Szabsr. 30. §

külföldiekkel szemben alkalmazható idegenrendészeti intézkedések: Idrendtv. 32-63. §

külföldiekkel szembeni idegenrendészeti eljárás: Idrendtv. 64-85. §

külföldiekre vonatkozó adatkezelési szabályok: Idrendtv. 75-85. §

külföldön munkát vállalók egészségi alkalmassági vizsgálata: 8/1982 EÜM 2-6. §

külföldön munkát vállalók egészségügyi ellátásáról: 8/1982 EÜM 7-8. §

különleges adat fogalma: Avtv. 2. §

különleges foglalkoztatási állomány: 2004 CXXII TV

különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedése: 30/2004 FMM

külszolgálat (tartós külszolgálat) köztisztviselőknél: 104/2003 KORM

lakhatási hozzájárulás állami támogatása: 39/1998 KORM 4. §

legkisebb munkabér: Mt. 144. §, 316/2005 KORM

lelkiismereti és vallásszabadság megsértése bűncselekmény: Btk. 174/A. §

leltárfelelősség: Mt. 170-170/D. §

leltárhiány: Mt. 170. §(2)

lemondás jogellenességének jogkövetkezményei: Kjt. 35. §

lemondással a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének szabályai: Kjt. 27-29. §

letelepedési engedély külföldi munkavállaló számára: Idrendtv. 18-23. §

levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló egyezmény: 2000 LXXII TV

létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás: Flt. 22. §

levéltitok megsértése bűncselekmény Btk. 178. §

levéltitok megsértése bűncselekmény: Btk. 178. §

levéltitokhoz, magántitokhoz való jog: Ptk. 81. §

levonás a munkabérből: Mt. 161. §

lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés: Szabstv. 141. §

magánlaksértés bűncselekmény: Btk. 176. §

magánlaksértés szabálysértés: Szabstv. 139. §

magán-munkaközvetítő ügynökségekről egyezmény: 2004 CX TV

magán-munkaközvetítés engedélyezése: Flt. 6. §

magán-munkaközvetítés szabályainak megsértése: Szabsr. 96. §

magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vétele és folytatásának feltételei: 118/2001 KORM

magántitok jogosulatlan megszerzése bűncselekmény: Btk. 178/A. §

magántitok megsértése bűncselekmény: Btk. 177. §

magántitokhoz és levéltitokhoz való jog: Ptk. 81. §

másik munkáltatónál munkavégzésre kötelezés: Mt. 150. §

másodállás, mellékfoglalkozás, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentési kötelezettsége: Mt. 108. §

megbízás nélküli ügyvitel: Ptk. 484-487. §

megbízási szerződés: Ptk. 474-483. §

meghatalmazás polgári jogi szabályai: Ptk. 222-223. §

megszakítás nélküli munkarend: Mt. 118. §

megszakítás nélküli munkarend: Mt. 118. §(2)

megtámadható nyilatkozat a munkajogban: Mt. 7. §

megtorlás általános fogalma: Ebtv. 10. §

megváltozott munkaképesség fogalma: 8/1983 EÜM-PM 2. §, 8/1983 EÜM-PM 28. §

megváltozott munkaképességű álláskeresők különböző támogatásai: 11/1998 MÜM 5-8. §

megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának dotációja: 8/1983 EÜM-PM 27. §

megváltozott munkaképességű dolgozó keresetkiegészítése: 8/1983 EÜM-PM 12-18. §

megváltozott munkaképességű dolgozó munkajogi védelme: 8/1983 EÜM-PM 11. §

megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, szociális ellátása: 8/1983 EÜM-PM

megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációja: 8/1983 EÜM-PM 4. §

megváltozott munkaképességű munkanélküli foglalkoztatásának támogatása: 11/1998 MÜM

megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalma: 176/2005 KORM 2. §, 177/2005 KORM 2. §

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása: Flt. 19. §, 6/1996 MÜM 19. §

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához költségvetési támogatás: 177/2005 KORM

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltatók akkreditációja: 176/2005 KORM

megyei munkaügyi központok kirendeltségeinek illetékességi területe: 4/2002 FMM  Mell.

MEH irányítása alatt álló intézményekben közalkalmazottak jogállása: 2/1999 MEHVM

mellékfoglalkozás, másodállás, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentési kötelezettsége: Mt. 108. §

mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól: Mt. 107. §

mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról egyezmény: 2000 LVI TV

mezőgazdasági munkaügyi ellenőrzésről egyezmény: 2000 LXV TV

mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről és a gazdasági és társadalmi fejlődésben betöltött szerepükről egyezmény: 2000 LXX TV

mezőgazdasági üzemi balesetek esetén járó kártérítésről egyezmény: 2000 XLV TV

mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély külföldi (EU-n kívüli) munkavállalásához: 8/1999 SZCSM 5/A. §

minimálbér: Mt. 144. §, 316/2005 KORM

miniszterek munkáltatói jogáról: 112/1992 KORM

minősítés, teljesítményértékelés köztisztviselőknél: Kt. 34-36. §

minősítése közalkalmazottaknak: Kjt. 40. §

minősítési lap köztisztviselőkr:e Kt. 1.sz.Mell.

monitor előtti munkavégzés minimális egészségi követelményei: 50/1999 EÜM

mozgásszabadsághoz való jog: Alk. 58. §

Mt. hatálya: Mt. 1. §

Munka Törvénykönyvéből a közalkalmazotti jogviszonyokra nem alkalmazható szabályok: Kjt. 3. §, Kjt. 7. §, Kjt. 11. §, Kjt. 13. §, Kjt. 19. §, Kjt. 24. §, Kjt. 38. §, Kjt. 54. §, Kjt. 59. §, Kjt. 80. §, Kjt. 83. §, Kjt. 86. §

munkaadó bejelentési kötelezettsége Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba: 67/2004 KORM

munkaadó joga támogatásra megváltozott munkaképességű foglalkoztatásakor: 11/1998 MÜM

munkaadói járulék: Flt. 40. §

munkába járás terheit csökkentő támogatások: 39/1998 KORM

munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről: 78/1993 KORM

munkába lépés napjának munkajogi jelentősége: Mt. 78. §

munkabaleset kivizsgálásának szempontjai.: Mvt. 3.sz.Mell.

munkabalesettel, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos eljárás: Mvt. 64-69. §

munkabér jogalap nélküli kifizetése: Mt. 162. §

munkabér készenlétre, ügyeletre: Mt. 148. §

munkabér kifizetése: Mt. 154. §

munkabér legkisebb mértékének fogalma: Mt. 144. §, 316/2005 KORM

munkabér: Mt. 141. §

munkabér munkaszüneti napon végzett munkáért: Mt. 149. §

munkabér visszakövetelése: Mt. 162. §

munkabér, illetmény kifizetése: Mt. 154-160. §, Kjt. 79/A. §

munkabér védelméről egyezmény: 2000 LIV TV

munkabérből levonás: Mt. 161. §

munkabérből levonás, munkabérről rendelkezés: Mt. 161-164. §

munkabérből levonása szakszervezeti, érdekképviseleti tagdíjnak: 1991 XXIX TV

munkabér-elszámolás: Mt. 160. §

munkabérrel és kifizetésével, beszámítással kapcsolatos visszaélések kizárása: Mt. 163-164. §

munkabiztonsági és egészségi követelmények rezgésexpozícióra: 22/2005 EÜM

munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségek: Mvt. 82/B-86. §

munkabiztonsági, egészségügyi követelményei munkaeszközöknek: 14/2004 FMM

munkaerő-igény bejelentése a munkaadó részérő:l 30/2000 GM 15-20. §

munkaerőigény bejelentése külföldi munkavállalók alkalmazásához: 8/1999 SZCSM

munkaerő-kölcsönzés esetében a munkaszerződés szabályai: Mt. 193/G. §, Mt. 193/H. §

munkaerő-kölcsönzés esetében munkaviszony megszüntetése: Mt. 193/I-193/M. §

munkaerő-kölcsönzés esetében szabadság kiadása: Mt. 193/N. §

munkaerő-kölcsönzés keretében álláskereső foglalkoztatási támogatása: Flt. 16/B. §, 6/1996 MÜM 16. §

munkaerő-kölcsönzés: Mt. 193/B-193/P. §

munkaerő-kölcsönzés munkajogi szabályai: Mt. 193/B-193/P. §

munkaerő-kölcsönzés szabályainak megsértése szabálysértés: Szabsr. 96/A. §

munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vétele és folytatásának feltételei: 118/2001 KORM

Munkaerőpiaci Alap: Flt. 39-39/D. §, Flt. 43-43/A. §

Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete: Flt. 10. §

munkaerő-piaci programok támogatása: Flt. 19/B. §, 6/1996 MÜM 26/A-26/G. §

munkaerőpiaci szolgáltatás támogatása: 30/2000 GM 21-25. §

munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódóan keresetpótló juttatás: 30/2000 GM 26-29. §

munkaerő-piaci szolgáltatások: Flt. 13/A. §, 30/2000 GM

munkaerőpiaci szolgáltatások köztisztviselők elhelyezkedését segítendő: 30/2004 FMM

munkaerőpiaci szolgáltatás szervezetéről egyezmény: 2000 LIII TV

munkaerő-toborzás állami támogatása: 39/1998 KORM 5. §

munkaeszközök biztonsági, egészségügyi követelményei: 14/2004 FMM

munkahelyek kémiai biztonságáról: 25/2000 EÜM-SZCSM

munkahelyek munkavédelmi követelményei: 3/2002 SZCSM-EÜM

munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintje: 3/2002 SZCSM-EÜM

munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről: 2/1998 MÜM

munkahelyi balesettel kapcsolatos eljárás: Mvt. 64-69. §

munkahelyi ellenőrzése ittasságnak véralkohol-vizsgálattal: 16/1986 EÜM

munkahelyi érdekképviselők jogainak megsértése: Szabsr. 95. §

munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló egyezmény: 2000 LXXII TV

munkahelyi segítő személy foglalkoztatásának támogatása: 177/2005 KORM 7. §

munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés támogatása: Flt. 18. §, 6/1996 MÜM 18. §

munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása: Flt. 18. §, 6/1996 MÜM 18. §

munkahigiénés foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok: 89/1995 KORM

munkaidő (rendes, rendkívüli, ügyelet, készenlét, kedvezmények) nyilvántartása: Mt. 140/A. §

munkaidő beosztása a munkáltató részéről: Mt. 119. §

munkaidő köztisztviselőknél: Kt. 39. §

munkaidő: Mt. 117. §(1)

munkaidő, napi munkaidő, heti munkaidő: Mt. 117. §(1)

munkaidő-kedvezmény pénzbeli megváltása szakszervezeti tisztségviselő esetében: Mt. 25. §(5)

munkaidő-kedvezmény szoptatásra: Mt. 138. §(6)

munkaidő-kedvezmények: Mt. 138-138/A. §

munkaidő-keret: Mt. 118/A. §

munkaidő-keretek: Mt. 118/A. §

munkajogi védelem megváltozott munkaképességű dolgozónak: 8/1983 EÜM-PM 11. §

munkaképesség baleset miatti csökkenése okán kártérítési járadék: Ptk. 356. §

munkaközvetítés (magán) engedélyezése: Flt. 6. §

munkaközvetítés (magán) nyilvántartásba vétele és folytatásának feltételei: 118/2001 KORM

munkaközvetítés: 30/2000 GM 12-14. §

munkaközvetítés szabályainak megsértése szabálysértés: Szabsr. 96. §

munkaügyi miniszter feladat- és hatásköre: 143/2002 KORM

munkáltató akkreditációja megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására: 176/2005 KORM

munkáltató feladatai a központosított illetményszámfejtésben: 37/2001 PM 2-16. §

munkáltató felelőssége a külföldi alkalmazottért: Idrendtv. 87. §

munkáltató kártérítési felelőssége: Mt. 174-187. §

munkáltató költségvetési támogatása megváltozott munkaképességű foglalkoztatására: 177/2005 KORM

munkáltató kötelezettségei a munkavégzés feltételeinek biztosításában: Mt. 102. §

munkáltató személyében jogutódlás: Mt. 85/A. §

munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkaviszony tartalmával kapcsolatosan: Mt. 76-76/B. §

munkáltatói adatkezelés és adatszolgáltatás a munkavállalóról: 37/2001 PM

munkáltatói kód, munkavállalói kód az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban: 18/2004 FMM

munkáltatói utasítás megtagadása: Mt. 104. §

munkaminősítés rendszerének meghatározása: Mt. 17. §(5)

munkanélküli foglalkoztatási támogatása megváltozott munkaképességnél: 11/1998 MÜM

munkanélküli igazoló lap kiadása munkaadó részéről: Flt. 36/A. §

munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólapról: 4/1997 MÜM

munkanélküliek ellátásáról és a foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény: Flt.

munkaruha, formaruha: Kjt. 79. §

munkaszerződés módosítása: Mt. 82-85. §

munkaszerződés munkaerő-kölcsönzés esetében: Mt. 193/G. §, Mt. 193/H. §

munkaszerződés tartalma: Mt. 76. §

munkaszüneti napon és vasárnap munkavégzés: Mt. 124/A-125. §

munkaszüneti napon munkavégzés ellenértéke: Mt. 149. §

munkaszüneti napon végzett munkáért munkabér: Mt. 149. §

munkatanácsadás: 30/2000 GM 5. §

munkatapasztalat szerzés támogatása: 68/1996 KORM 7. §

munkatapasztalat-szerzés egyéni programja: 2004 CXXIII TV  Mell.

munkatársi és főmunkatársi cím közalkalmazottaknak: Kjt. 39. §

munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről: 37/2001 PM

munkaügyi ágazatban közalkalmazottak jogállása: 1/1993 MÜM

munkaügyi bíróság hatásköre: Pp. 349. §

munkaügyi bírság: Met. 7. §

munkaügyi ellenőrzés tárgya: Met. 3. §

munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény: Met.

munkaügyi ellenőrzésről Egyezmény: 2000 LI TV

Munkaügyi Ellenőrzést Támogató Tanács: Met. 8/D. §

munkaügyi és munkabiztonsági felügyelőségek: Mvt. 82/B-86. §

munkaügyi felügyelő jogai és feladata: Met. 4-6. §

munkaügyi hatósági eljárás eltérő szabályai: Met. 8/A-8/C. §

munkaügyi jogvita közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatosan: Kt. 59-60/A. §

munkaügyi jogvita külföldi féllel esetében joghatóság: Nmjtvr. 60-62. §

munkaügyi jogvita: Mt. 199-202. §

munkaügyi jogvitát megindító keresetindítási határidő meghatározott ügyekben: Mt. 202. §

munkaügyi központ foglalkozási rehabilitációs eljárása: 11/1998 MÜM 2§-3. §

munkaügyi központok: Flt. 49-50. §, 4/2002 FMM 4. §

munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról: 11/1998 MÜM

munkaügyi központok kirendeltségei: Flt. 50/A-52. §, 4/2002 FMM

munkaügyi közvetítés kollektív munkaügyi vitában: Mt. 195. §

Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatról:  OÉT Közlemény

Munkaügyi Nyilvántartó Központ: 4/2002 FMM 3/A. §

munkaügyi per: Pp. 349. §

munkaügyi perben perképesség és képviselet (szakszervezet, érdekképviselet): Pp. 351-352. §

munkaügyi szabálysértések: Szabsr. 93-100. §

munkaügyi tanácsok: Flt. 11-13. §

munkaügyi vita: Mt. 194-202. §

munkaügyi vitában közvetítés: Mt. 195. §

munkavállaló adatainak kiszolgáltatása az illetményszámfejtésben: 37/2001 PM

munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről egyezmény: 2000 LXIV TV

munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről egyezmény: 2000 LXXV TV

munkavállaló hátrányos megkülönböztetése szabálysértés: Szabsr. 93. §

munkavállaló kártérítési felelőssége távmunka esetében: Mt. 193/A. §

munkavállaló kötelezettségei a munkavégzéssel kapcsolatosan: Mt. 103. §

munkavállaló: Mt. 72. §

munkavállalói érdekképviseleti szervezet alakításának és működtetésének joga: Mt. 15. §

munkavállalói járulék: Flt. 41. §

munkavállalói kód, munkáltatói kód az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban: 18/2004 FMM

munkavállalók ágazatközi besorolási rendszeréről: 6/1992 MÜM

munkavédelem állami feladata: Mvt. 13-16. §

munkavédelem eltérő szabályai távmunkavégzésre: Mvt. 86/A. §

munkavédelem fogalma: Mvt. 1. §

munkavédelem hatósági felügyelet: Mvt. 81-82/A. §

munkavédelmi érdekképviselet és érdekegyeztetés: Mvt. 70-77. §

munkavédelmi jellegű illetménypótlék: Kjt. 72. §

munkavédelmi képviselő akadályozása: Szabsr. 99. §

munkavédelmi kötelezettségei a munkáltatónak: Mvt. 54-63. §

munkavédelmi követelményei a biztonságos munkavégzésnek: Mvt. 18-53. §

munkavédelmi követelményei építési munkahelyeknek, folyamatoknak: 4/2002 SZCSM-EÜM

munkavédelmi minimál-követelmények a munkahelyekkel szemben: 3/2002 SZCSM-EÜM

munkavédelmi minimum-követelmények a munkahelyre vonatkozóan: 3/2002 SZCSM-EÜM

munkavédelmi szabálysértés: Szabsr. 98. §

munkavégzés vasárnap és munkaszüneti napon: Mt. 124/A-125. §

munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetei: Mt. 107. §

munkavégzésre irányuló szerződés típusának megválasztása és megítélése: Mt. 75/A. §

munkavégzésre irányuló további jogviszony bejelentési kötelezettsége: Mt. 108. §

munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének feltételei közalkalmazottaknál: Kjt. 41-44. §

munkavégzésre kötelezés másik munkáltatónál: Mt. 150. §

munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségek: Mt. 102-103. §

munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek: Pp. 349-359. §

munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezménye: Mt. 100-101. §

munkaviszony létesítése és kezdete: Mt. 78. §

munkaviszony létesítése: Mt. 76-79. §

munkaviszony létesítésének alanyi feltételei: Mt. 72-75. §

munkaviszony létesítésének feltétele közigazgatási szervnél: Mt. 193/S. §

munkaviszony megszűnésekor kötelezettségek: Mt. 97-98. §

munkaviszony megszüntetése munkaerő-kölcsönzés esetében: Mt. 193/I-193/M. §

munkaviszonyból eredő jogvitákra joghatóság: Nmjtvr. 60-62. §

munkaviszonyból származó perek eljárási szabályai: Pp. 349-359. §

munkaviszonyra és munkabérre vonatkozó rendelkezések megszegése szabálysértés: Szabsr. 94. §

munkaviszonyra vonatkozó szabály fogalma: Mt. 13. §(1)-(2), Mt. 13. §(5)

műemlékvédelmi szerveknél közalkalmazottak jogállása: 5/1993 KTM

működési bizonyítvány: Mt. 99. §

műszakpótlék távolléti díj számításánál: Mt. 151/A. §(3)

művészeti, közművelődési ágazatban közalkalmazottak jogállása: 150/1992 KORM

napi munkaidő egyenlőtlen vagy osztott beosztása: Mt. 120. §

napi munkaidő: Mt. 117. §(1)

negatív diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés) tilalma: Alk. 70/A. §

nemzeti és etnikai kisebbségek jogai: Alk. 68. §

nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 1993 LIX TV: Ombudsmantv.

nemzetközi jogsegély: Nmjtvr. 67-70. §

nemzetközi magánjog 1979 13 TVR: (Nmjtvr.)

nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdításáról egyezmény: 2000 LXXI TV

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosítása: 1955 1 TVR

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának becikkelyezéséről egyezmény: 1947 VI TV

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Közép- és Kelet-európai Multidiszciplináris Szakcsoportja egyezmény: 171/1993 KORM

nép ügyvédje szolgáltatás: Jogisegítség. 1-75. §

névviseléshez való jog: Ptk. 77. §

nő alkalmazásának és munkakörének különös szabályai: Mt. 75. §

női és férfi munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról szóló egyezmény 2000 LVII TV

nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról egyezmény: 1982 10 TVR

nyelvhasználathoz fűződő jogok: Alk. 68. §

nyilvántartási kötelezettség munkaidőre, szabadságra, munkaidő-kedvezményre: Mt. 140/A. §

nyugdíjasnak  minősülő munkavállaló: Mt. 87/A. §

nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott: Kjt. 37/B. §

okiratok és adattartalmuk az illetményszámfejtéshez kapcsolódóan: 37/2001 PM Mell.

oktatási miniszter által fenntartott intézményekben közalkalmazottak jogállása: 30/2000 OM

ólomfehérnek a festőiparban való alkalmazásáról egyezmény: 2000 XLVI TV

ombudsman (állampolgári jogok országgyűlési biztosa): Alk. 32/B. §, Ombudsmantv. 1. §

ombudsman-törvény 1993 LIX TV:  Ombudsmantv.

OMMF szerveinek illetékességi területei: 27/2005 FMM

Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértési joga: Mt. 17. §

Országos Érdekegyeztető Tanács: Flt. 9. §

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékességi területei: 27/2005 FMM

orvosi elbírálása és ellenőrzése keresőképtelenségnek és keresőképességnek: 102/1995 KORM

önfoglalkoztatás támogatása: Flt. 17. §

önkéntes tevékenység: 2005 LXXXVIII TV 1-2. §

önkéntes tevékenységből kizárt munkakörök és jogviszonyok 2005 LXXXVIII TV 4. §

önkormányzati szolgáltató intézményeknél közalkalmazottak jogállása: 77/1993 KORM

önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állókra vonatkozó eltérő szabályok: Kjt. 83/A. §

összeférhetetlenség közalkalmazott munkavégzésre irányuló további jogviszonyainál: Kjt. 41-42. §

ösztöndíjas foglalkoztatás szabályai: 2004 CXXIII TV 9-16. §

pályakezdő álláskereső számára szolgáltatások a munkaügyi központtól: 68/1996 KORM 3-5. §

pályakezdő fiatal foglakoztatásának kedvezménye: 2004 CXXIII TV 3-6. §

pályakezdő fiatalt foglalkoztató munkáltató támogatása: 68/1996 KORM 9. §

pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről: 68/1996 KORM

pályatanácsadás: 30/2000 GM 6. §

pályaválasztási tanácsadáshoz való jog: SzocKarta. 9.cikk

pályaválasztási tanácsadásról és szakképzésről egyezmény: 1977 21 TVR

pályázat (munkajogi): Mt. 80. §

panaszokkal kapcsolatos kötelező eljárás: Panasztv. 141. §

panaszokkal, közérdekű kérelmekkel és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás: Panasztv. 141-143. §

panaszos védelme panaszával összefüggésben: Panasztv. 143. §

pénzügyi ágazatban közalkalmazottak jogállása: 17/1993 PM

pihenőidő, pihenőnapok: Mt. 122-125. §

pihenőidő, pihenőnapok munkaidő-keret esetén :Mt. 124. §(2)-(10)

pihenőnap: Mt. 117. §

pihenőnapon végzett rendkívüli munkavégzés pótléka: Mt. 147. §

polgári jogi felelősség beszámítási képesség hiányában: Ptk. 347. §

polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a közalkalmazottak jogállása: 8/1999 TNM

pótlék mértéke rendkívüli munkavégzés után: Mt. 147. §

pótszabadságból oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehető idő: Kjt. 57. §(3)

pótszabadságok (fiatal munkavállaló, szülő, vak munkavállaló): Mt. 132. §

pótszabadságok közalkalmazottaknál: Kjt. 57-58. §

pótszabadságok: Mt. 132. §

prémiumévek program: 2004 CXXII TV

próbaidő: Mt. 81. §

pszichológiai tanácsadás: 30/2000 GM 9. §

rágalmazás bűncselekmény: Btk. 179. §

rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről: 26/2000 EÜM

rákkeltő anyagok listája: 26/2000 EÜM

regionális képző központok: Flt. 52. §

rehabilitáció fogalma a fogyatékügyben: Fogytv. 4. §

rehabilitációhoz való jog: Fogytv. 19-21. §

rehabilitációs bizottságok: 8/1983 EÜM-PM 5-8. §

rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatása: 6/1996 MÜM 19/B-21. §

rehabilitációs eljárás: 8/1983 EÜM-PM 9-10. §

rehabilitációs foglalkoztatás bővítését célzó támogatások: 11/1998 MÜM 4. §

rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatások: 177/2005 KORM 4. §

rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő költségkompenzációs támogatás: 177/2005 KORM 8. §

rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánítás: 176/2005 KORM 6. §

rehabilitációs hozzájárulás: Flt. 41/A. §

rehabilitációs költségtámogatás: 177/2005 KORM 9. §

rehabilitációs tanácsadás: 30/2000 GM 8. §

rendbírság munkaügyi központok eljárásában: Flt. 56/A. §

rendbírságról: 3/1996 MÜM

rendeltetésellenes joggyakorlás fogalma és tilalma a munkajogban: Mt. 4. §

rendeltetésével össze nem férő célra irányuló joggyakorlás a polgári jogban: Ptk. 5. §

rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye a munkajogban: Mt. 4. §

rendes felmondás: Mt. 89-94. §

rendes szabadság: Mt. 130. §

rendezvény bejelentési kötelezettsége: Gyültv. 5-7. §

rendkívüli felmondás: Mt. 96. §

rendkívüli munkavégzés elrendelésének feltételei és korlátjai: Mt. 126-128. §, Kjt. 55/A. §

rendkívüli munkavégzés köztisztviselőknél: Kt. 40. §

rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék: Mt. 151/A. §(4)

rendkívüli munkavégzés utáni pótlék mértéke: Mt. 147. §

rendkívüli munkavégzésért nem jár díjazás a vezető munkakörű közalkalmazottnak és a munkaidőt saját maga által beosztó és felhasználó közalkalmazottnak: Kjt. 76. §

rendzavarás szabálysértése: Szabstv. 142. §

reprezentatív szakszervezet a közalkalmazottak körében: 48/2005 KORM

reprezentatív szakszervezet: Mt. 29. §

részmunkaidő foglalkoztatás támogatása: 6/1996 MÜM 11. §

részmunkaidős foglalkoztatás esetén a juttatások legalább időarányosak: Mt. 78/A. §(2)

részvételi jogok gyakorlása üzemi tanácson vagy üzemi megbízotton keresztül: Mt. 42. §

részvételi jogok közalkalmazottaknál: Kjt. 14-19. §

rezgésexpozícióra vonatkozó munkabiztonsági és egészségi követelmények: 22/2005 EÜM

sajtóhelyreigazítás: Ptk. 79. §

sajtóhelyreigazítási perek eljárási szabályai: Pp. 342-346. §

segítő (munkahelyi) személy foglalkoztatásának támogatása: 177/2005 KORM 7. §

segítségnyújtás elmulasztása: Btk. 172. §

semmisség a munkajogban: Mt. 8. §

sport és testnevelés területén a közalkalmazottak jogállásáról:  89/1994 KORM

sugárvédelme külső munkavállalóknak: 30/2001 EÜM

sugárzásnak (ionizáló) kitett személyek egészségének védelméről: 31/2001 EÜM

szabadidő biztosításának kötelezettsége tanulmányok folytatásához a munkáltató részéről: Mt. 115. §

szabadidő rendkívüli munkavégzésért járó pótlék helyett: Mt. 147. §

szabadság (munkaviszony szünetelésének időtartamára): Mt. 130. §

szabadság (szülési): Mt. 138. §

szabadság keresőképtelenség idejére: Mt. 137. §

szabadság kiadása munkaerő-kölcsönzés esetében: Mt. 193/N. §

szabadság kiadásának szabályai: Mt. 134-135. §

szabadság pénzbeli megváltása: Mt. 136. §

szabadság szakszervezeti képzésre: Mt. 25. §(4)

szabadsága köztisztviselőnek: Kt. 41-41/B. §

szabadsága munkavállalónak: Mt. 130-140. §

szabadság-nyilvántartás: Mt. 140/A. §

szabálysértés a közoktatási jogok gyakorlásában akadályozás: Szabsr. 142. §

szabálysértés fogalma: Szabstv. 1. §

szabálysértés miatt eljáró hatóságok: Szabstv. 32-39. §

szabálysértések a munkaügy területén: Szabsr. 93-100. §

szabálysértések: Szabstv. 1. §, Szabsr.

szabálysértési eljárás: Szabstv.

szabálysértési felelősség: Szabstv. 5-12. §

szabálysértési felelősséget kizáró okok: Szabstv. 8-10. §

szakképzéshez való jog: SzocKarta.10.cikk

szakmai szorzó: Kjt. 66. §(7), Kjt.3.sz.Mell.

szakszervezet létrehozásának joga: Mt. 19. §

szakszervezet reprezentativitása: Mt. 29. §

szakszervezet tájékoztatáshoz való joga:  Mt. 21-22. §, Mt. 85/B. §Mt. 86/B. §(2)

szakszervezetek jogai a munkavállalók érdekképviseletében: Mt. 18-29. §, Kjt. 8-10. §

szakszervezetek jogai közalkalmazottaknál: Kjt. 8-13. §

szakszervezetekre nem vonatkozó egyesülési jogi szabályok: Etv. 25. §(2)

szakszervezeti kifogás: Mt. 23. §

szakszervezeti reprezentativitás a közalkalmazottak körében: 48/2005 KORM

szakszervezeti tagdíj levonása munkabérből: 1991 XXIX TV

szakszervezeti tagság figyelembe vételének tilalma: Mt. 26. §, Mt. 27. §

szakszervezeti tisztségviselő munkaidő-kedvezménye: Mt. 25. §

szakszervezeti tisztségviselő munkaidő-kedvezményének pénzbeli megváltása: Mt. 25. § (5)

szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme: Mt. 28. §

számvitel rendjének megsértése bűncselekmény: Btk. 289. §

szellemi alkotásokhoz fűződő polgári jogok: Ptk. 86. §

személyes adat fogalma: Avtv. 2. §

személyes adatokhoz fűződő jogok: Avtv. 11-16. §

személyes jog meghatározása több ország jogrendszerének alkalmazhatóságakor: Nmjtvr. 11. §

személyhez fűződő jogok érvényesítése: Ptk. 85. §

személyhez fűződő jogok: Ptk. 75-85. §

személyi alapbér bérfejlesztésének kötelezettsége: Mt. 84. §

személyi alapbér legkisebb mértéke: Mt. 144. §, 316/2005 KORM

személyi alapbér órára számítva: Mt. 144/A. §

személyi alapbért időbérben kell meghatározni: Mt. 143. §(1)

személyi szabadság megsértése bűncselekmény: Btk. 174. §

személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog: Alk. 55. §

szerzői jog védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása bűncselekmény: Btk. 329/B. §

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény: Btk. 329/A. §

szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról egyezmény: 2000 LV TV

szociális biztonsághoz való jog: Alk. 70/E. §, SzocKarta.

Szociális Karta 1999 C TV: SzocKarta.

szociális és gyermekvédelmi ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 257/2000 KORM

szociális pénzbeli támogatása honvédségi közalkalmazottaknak, katonáknak: 14/2002 HM

szoptatási munkaidő-kedvezmény: Mt. 138. §(6)

szövetség (társadalmi szervezetek): Etv. 13. §

sztrájk jogellenessége: Sztrájktv. 3. §

sztrájk lefolytatásának szabályai: Sztrájktv. 4-9. §

sztrájkhoz való jog: Sztrájktv. 1-2. §

sztrájkkal kapcsolatosan üzemi tanács kötelezettségei: Mt. 70. §

szülési szabadság: Mt. 138. §

tagdíj (szakszervezeti, érdekképviseleti) levonása munkabérből: 1991 XXIX TV

tanácsosi és főtanácsosi cím közalkalmazottaknak: Kjt. 39. §

tanulmányi munkaidő-kedvezmény: Mt. 115. §

tanulmányi szerződés: Mt. 110-114. §

tanulmányok alatt vizsgaszabadság biztosításának kötelezettsége munkáltató részéről: Mt. 115. §

tanulmányok folytatásához szükséges szabadidő biztosításának kötelezettsége a munkáltató részéről: Mt. 115. §

tanuló munkavállalása: Mt. 72. §(4)-(5), Mt. 72/A. §

tanulói jogok akadályozása szabálysértés: Szabsr. 142. §

tájékoztatási kötelezettség a közbeszerzési eljárásban a munkavállalók védelmére: 1/2004 FMM

társadalmi szervezet alapszabálya és működése: Etv. 6-12. §

társadalmi szervezet: Etv. 3. §

társadalombiztosítási perek eljárási szabályai: Pp. 341. §

tartalékállomány köztisztviselőknek: Kt. 21-22. §

tartalékállományba helyezése köztisztviselőnek: 150/1998 KORM

tartós külszolgálat köztisztviselőknél: 104/2003 KORM

tartózkodási engedély külföldi munkavállaló számára:  Idrendtv. 13-17. §

távmunka esetében a munkavállaló kártérítési felelőssége: Mt. 193/A. §

távmunkaszerződés: Mt. 192/E. §

távmunkát végző munkavállaló: Mt. 192/D. §

távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályai: Mvt. 86/A. §

távmunkavégzés munkajogi szabályai: Mt. 192/C. §-193/A.§

távolléti díj általános iskolai tanulmányi munkaidő-kedvezmény idejére: Mt. 116. §

távolléti díj: Mt. 151-151/A. §

távolléti díj órabér esetén: Mt. 151/A. §(7)

távolléti díj számításánál műszakpótlék: Mt. 151/A. §(3)

távolléti díj teljesítménybér esetén: Mt. 151/A. §(8)-(12)

tehermozgatás (kézi) minimális egészségi és biztonsági követelményeiről: 25/1998 EÜM

teljes munkaidő: Mt. 117/B. §

teljesítménykövetelmény: Mt. 143-143/A. §

tengerészek egészségvédelméről és orvosi ellátásáról egyezmény:2000 LXXVII TV

tengerészek repatriálásáról egyezmény: 2000 LXXIX TV

tengerészek személyazonosító okmányairól egyezmény: 2005 CII TV

tengerészek szociális biztonságáról egyezmény: 2000 LXXVIII TV

tengerészek tengeren és kikötőben való jóléti ellátásáról egyezmény: 2000 LXXVI TV

terhes nő és kismama munkaköre és munkabére: Mt. 85. §

terhesség vizsgálatának tilalma munkaviszonyban: Mt. 77. §(2)

természetbeni munkabér: Mt. 154. §(2)

testnevelés és sport területén a közalkalmazottak jogállásáról: 89/1994 KORM

tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása: 89/1995 KORM

tiltakozási jog adatvédelmi ügyekben: Avtv. 16/A. §

titok (levéltitok, magántitok, üzleti titok) polgári jogi védelme: Ptk. 81. §

titoktartási kötelezettsége munkavállalónak: Mt. 103. §(3)

titoktartási nyilatkozat közigazgatási szervnél munkaviszony létesítő munkavállalónak: Mt. 193/S. §

tizenharmadik havi illetmény :Kjt. 68. §

tizenharmadik havi illetmény köztisztviselőknél: Kt. 49. §

további munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentési kötelezettsége: Mt. 108. §

többműszakos munkarend: Mt. 117. §(1)

többműszakos munkarend: Mt. 117. §(1)

tulajdonhoz való jog: Alk. 13. §

utasítás és megtagadásának jogszerű esetei köztisztviselőknél: Kt. 38. §

utasítás megtagadásának joga a munkavállaló részéről: Mt. 104. §

utasítási joga munkáltatónak: Mt. 104. §

utazási költségtérítés munkába járással kapcsolatosan: 78/1993 KORM

ügyelet: Mt. 129. §

ügyeleti díj: Mt. 148. §

ügyeletre munkabér: Mt. 148. §

ügyfél a közigazgatási eljárásban: Ket.

ügyintézési határidő közigazgatási eljárásban: Ket. 33. §

ügykezelők közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályok: Kt. 67-69. §

ügyvédi segítség (nép ügyvédje szolgáltatás): Jogisegítség. 1-10. §

üzemi (üzleti) titoktartási kötelezettség: Mt. 103. §(3)

üzemi balesettel kapcsolatos eljárás: Mvt. 64-69. §

üzemi képviselők védelméről és kedvezményeiről egyezmény: 2000 LXVII TV

üzemi megállapodás: Mt. 64/A. §

üzemi megbízott vagy üzemi tanács választásának kötelezettsége: Mt. 43. §

üzemi tanács elnökének díjazása: Mt. 64. §

üzemi tanács jogai :Mt. 65-68. §

üzemi tanács kötelezettségei sztrájkkal kapcsolatosan: Mt. 70. §

üzemi tanács működése: Mt. 59-63. §

üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye: Mt. 62. §(2)

üzemi tanács tagjának munkajogi védelme: Mt. 62. §(3)-62/A.§

üzemi tanács tájékoztatáshoz való joga: Mt. 85/B. §, Mt. 86/B. §(2)

üzemi tanács vagy üzemi megbízott választásának kötelezettsége: Mt. 43. §

üzemi tanács választása: Mt. 45-53. §

üzemi tanács választásával kapcsolatos vita: Mt. 54. §

üzemi tanácsi tagság vagy az üzemi tanács megszűnése: Mt. 55-58. §

üzleti (üzemi) titoktartási kötelezettség: Mt. 103. §(3)

üzleti titok fogalma: Ptk. 81. §

vagyonnyilatkozat állami és önkormányzati forrásokról rendelkező tisztségviselőknél: Áht. 11/A. §

vagyonnyilatkozat eljárási, ügyviteli, kezelési és ellenőrzési kérdéseiről: 114/2001 KORM

vagyonnyilatkozat közalkalmazottaknál: Kjt. 41/A. §

vagyonnyilatkozat köztisztviselőknél: Kt. 22-22/B. §, Kt.6.sz.Mell.

vagyonnyilatkozat többségi állami tulajdonú cégek tisztségviselőinél: Áht. 95/B. §

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a belügyi ágazatban: 12/2002 BM

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a földművelésügyi ágazatban: 73/2002 FVM

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a gazdaságirányítási, közlekedési ágazatban: 4/2003 GKM

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a honvédelmi ágazatban: 13/2003 HM

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a kulturális ágazatban: 25/2002 NKÖM

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az ifjúsági és sportágazatban: 4/2004 GYISM

vak munkavállaló pótszabadsága: Mt. 132. §

vállalkozói járadék: Flt. 44-46/A. §

vállalkozói járulék: Flt. 46/B. §

vállalkozóvá válás elősegítése: Flt. 15. §

vallásszabadság joga és tartalma: Alk. 60. §

változó munkahelyen foglalkoztatás: Mt. 76/C. §

vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzés: Mt. 124/A-125. §

vasárnapi munkavégzésre bérpótlék: Mt. 149/A. §

védett foglalkoztatáshoz, speciális munkahelyhez való jog: Fogytv. 16. §

védett foglalkoztatóvá minősítés: 176/2005 KORM 7. §

védőeszközök (egyéni) követelményei és minőségtanúsítása: 2/2002 SZCSM

végkielégítés közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor: Kjt. 37. §

végkielégítés köztisztviselőknél: Kt. 19-20. §

végkielégítés: Mt. 95. §

végrehajtás a közigazgatási eljárásban: Ket. 124-152. §

véleménynyilvánításhoz való jog: Alk. 61. §

véralkohol-ellenőrzés munkahelyen: 16/1986 EÜM

veszélyes munkaeszközök jegyzéke: Mvt.1/a.Mell.

veszélyes fenyegetés szabálysértése: Szabstv. 151. §

veszélyes üzem működéséből eredő károk megtérítése: Ptk. 345-346. §

vesztegetés bűncselekmény: Btk. 250-255/A. §

vesztegetés feljelentésének elmulasztása bűncselekmény: Btk. 255/B. §

vétkességre tekintet nélküli kártérítési felelősség: Mt. 169. §

vezető állású munkavállaló: Mt. 188-188/A. §

vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések: Mt. 188-192/B. §

vezető fokozott munkajogi felelőssége: Mt. 192/A. §

vezető munkavégzésre irányuló más jogviszonyának tilalma: Mt. 191. §

vezető munkaviszonyának felmondási szabályai: Mt. 190. §

vezetői illetménypótlék köztisztviselőknél: Kt. 46. §

vezetői megbízása közalkalmazottnak: Kjt. 23. §

vezetői összeférhetetlenség esetei: Mt. 190-191. §

vezetői pótlék: Kjt. 70. §

visszaélés közérdekű adattal bűncselekmény: Btk. 177/B. §

visszaélés személyes adattal bűncselekmény: Btk. 177/A. §

visszafizetési kötelezettség munkanélküli és álláskeresési ellátás eseteiben: Flt. 37-38. §

vízum külföldi munkavállaló számára: Idrendtv. 8-12. §

vízügyi és környezetvédelmi ágazatban közalkalmazottak jogállásáról: 11/2005 KVVM

vizsgaszabadság biztosításának kötelezettsége tanulmányok alatt a munkáltató részéről: Mt. 115. §

zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló egyezmény: 2000 LXXII TV

zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről: 66/2005 EÜM

zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás általános fogalma: Ebtv. 10. §