Honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben (a továbbiakban: Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) kapott felhatalmazás alapján - a Kjt. 85. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel, a népjóléti miniszterrel, valamint a művelődési és a közoktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

(A Kjt. 1. §-ához)

1. § (1) E rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztérium hivatalainál és háttérintézményeinél, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a katonai felsőoktatási intézményeknél, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: katonai szervezet) foglalkoztatottak (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2) A vonatkozó kormányrendeleteket, illetve az oktatási miniszter és a nemzeti kulturális örökség miniszterének rendeletét, valamint - a g) pont tekintetében - valamennyi ágazati miniszteri rendeletet alkalmazni kell

a) a honvédség nevelési-oktatási és felsőoktatási intézményei pedagógusainak, illetve oktatóinak szabadság kiadására, a rendkívüli munkaidőben végzett munka, illetve a helyettesítés díjazására, ideértve az ügyeletet is, valamint az oktató és nevelő munkát végzőket megillető pótszabadságra [Kjt. 57. § (3) bekezdés] jogosító munkakörökre és ezen pótszabadságból történő igénybevétel eseteire;

b) a „tudományos” elnevezésű (kutatói, illetve kulturális) munkakörökbe történő besorolásokra, valamint a felsőoktatási intézmények oktatói munkaköreinek kinevezési, illetve besorolási feltételeire;

c) a pedagógus, az oktató, a tudományos kutató és kulturális, valamint egészségügyi munkakörű közalkalmazott teljes napi munkaidejéből a munkahelyen történő munkavégzés kötelező időtartamára, továbbá az egyes oktatói munkakörök kötelező óraszámának szabályozására;

d) az egészségügyi munkakörű közalkalmazottak szakképesítésére, készenlétének, ügyeleti szolgálatának díjazására, valamint az egészségügyi intézetekben - ideértve az MH Egészségügyi Kiképző Központot is - a „munkahelyi pótlékra”-ra;

e) a meghatározott oktatói munkakörökbe sorolt közalkalmazottak külön nevesített „illetménypótlék”-ára, a pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusok illetménynövekedésére és illetménypótlékaira - a pótlékok tekintetében ideértve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottakat is -, a kulturális munkakörű közalkalmazottak területi pótlékára;

f) a kulturális munkakörű közalkalmazottak szakképesítésére, tanulmányi munkaidőkedvezményére, illetve kutatási és egyéb szabadságára, valamint magasabb vezetői és vezetői megbízásuk feltételeire;

g) az egyes munkakörök betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgákkal egyenértékűnek elismert vizsgák körére [Kjt. 61. § (3) bek.], valamint az illetménynövekedésre (Kjt. 66. §) jogosító további szakképesítésre, szakképzettségre.

(3) Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besoroláskor, valamint a második és további szakképesítés figyelembevételekor a felsőfokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(Az Mt. 75. §-ához)

2. § Közalkalmazottként az foglalkoztatható, aki előzetes orvosi vizsgálat alapján a munkakör betöltésére egészségileg alkalmas.

(Az Mt. 75. §-ához és a Kjt. 20. §-ához)

3. § (1) Közalkalmazottként csak magyar állampolgárral, valamint - a (2) és a (4) bekezdés szerinti kivétellel - büntetlen előéletű személlyel létesíthető közalkalmazotti jogviszony.

(2) A büntetlen előélettől el lehet tekinteni, ha a bírói ítélettel elbírált cselekmény miatt a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony fennállása esetén sem lehetne fegyelmi eljárással felelősségre vonni.

(3) Középiskolai vagy ennél magasabb végzettséghez kötött munkakörben - a szakiskolai és a szakmunkás képesítéssel betölthető munkakörök kivételével - csak a tizennyolcadik életévét betöltött személy foglalkoztatható közalkalmazottként.

(4) A közalkalmazotti jogviszony létesítésének az (1) és (3) bekezdésben megállapított előfeltételei alól a közvetlen elöljáró katonai szervezet parancsnoka, (fő)igazgatója, vezetője (a továbbiakban együtt: parancsnok), a Honvéd Vezérkar tekintetében a Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédelmi Minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó szervek esetében a honvédelmi miniszter felmentést adhat. Büntetett előélet esetén a felmentés csak az „A” vagy „B” - rendkívül indokolt esetben a „C” - fizetési osztályba tartozó munkakörökre terjedhet ki.

4. § (1) Nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony, ha a közalkalmazott ezáltal közeli hozzátartozójával [Mt. 139. §(2) bek.] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

(2) Különösen indokolt esetben a Honvéd Vezérkar főnöke, illetve - a közvetlen felügyelete alá tartozó szervek tekintetében - a honvédelmi miniszter írásban felmentést adhat az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól.

(A Kjt. 21. §-ához)

5. § A közalkalmazott határozott időre történő kinevezése - az újabb kinevezéseket is ideértve - a tíz évet nem haladhatja meg.

(A Kjt. 23. §-ához)

6. § (1) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét és elnevezését e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.

(2) A katonai szervezet azon munkaköreit, amelyekben a közalkalmazott magasabb vezetői, illetve vezetői megbízást kaphat, a mindenkori állománytábla, munkaköri jegyzék (a továbbiakban együtt: állománytábla) tartalmazza.

(3) Magasabb vezetői, illetve vezetői megbízást a beosztás tekintetében munkáltatói jogkörrel rendelkező parancsnok adhat.

(A Kjt. 40. §-ához)

7. § (1) A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottról a kinevezést (vezetői megbízást) követő harmadik év utolsó hónapjában minősítést kell készíteni.

(2) A minősítés egy példányát a közalkalmazott személyi anyagában el kell helyezni.

(A Kjt. 41. §-ához)

8. § (1) E rendelet 4. §-a (1) bekezdésében szabályozott tilalom a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére is kiterjed.

(2) Munkavégzésre irányuló további jogviszony nem létesíthető, illetve a fennálló munkavégzésre irányuló további jogviszonyt meg kell szüntetni, ha az a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítését veszélyezteti, illetve a honvédség érdekeit sérti. Kollektív szerződés ennél részletesebb szabályokat is megállapíthat.

(3) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott - a tudományos, oktatói, művészeti, ismeretterjesztési, valamint a szerzői jogvédelem alá tartozó tevékenység kivételével - munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.

9. § A Kjt. 52. §-a (3) bekezdésében előírtak végrehajtásának biztosítása érdekében a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén az új munkáltatót - megfelelő módon és időben - tájékoztatni kell.

(Az Mt. 117/B. §-ához)

10. § (hatályon kívül helyezve.)

(Az Mt. 117/B. §-ához, az Mt. 118/A. §-ához és az Mt. 208. §-ához)

11. § (1) A közalkalmazottat a napi - a 2. számú melléklet szerinti munkakörökben a heti - teljes munkaidő alapulvételével havi munkaidőkeretben kell foglalkoztatni.

(2) A munkaidő egyes munkakörökben - a Munka Törvénykönyve 118/A. § (1)-(3) bekezdésében megállapított korlátozásokkal - több havi keretben is meghatározható.

(3) A katonai szervezet parancsnokának rendelkezése szerint - az érintett munkakörökben - a havi munkaidőkeret legalább 90%-át kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, aki teljes munkaidejében a polgári légiforgalom-irányítással közvetlen kapcsolatban áll, és azzal azonos, csökkentett munkaidejű feladatot lát el.

(Az Mt. 122. §-ához)

12. § A munkaközi szünetet a munkaidőn belül kell kiadni.

(Az Mt. 123. §-ához, az Mt. 126. §-ához és a Kjt. 59. §-ához)

13. § (1) A katonai szervezet harckészültségi ellenőrzése és váratlan katonai gyakorlat esetén a parancsnok előzetes értesítés nélkül elrendelheti, hogy a közalkalmazott a munkahelyén, illetve a gyakorlat színhelyén ügyeleti szolgálatot teljesítsen.

(2) (hatályon kívül helyezve.)

(3) A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, illetve teljesítése igazolásának módjáról, valamint az elrendelésre jogosultak köréről a Kollektív szerződés rendelkezik.

(A Kjt. 57. §-ához)

14. § A munkakör alapján pótszabadságra jogosult a katonai szervezetnél az állománytábla szerint tudományos munkát végző kutató és ennél magasabb tudományos munkakört betöltő - oktatással nem foglalkozó - közalkalmazott.

(A Kjt. 61. §-ához)

15. § (1) A közalkalmazotti munkakörök fizetési osztályokba sorolását, elnevezését és a magasabb vezetői, valamint a vezetői pótlékok mértékét e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.

(2) Az állománytáblák kizárólag e rendelet 1. számú melléklete szerinti munkaköri elnevezéseket tartalmazhatnak.

(3) A munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség (a továbbiakban együtt: képesítés) minden esetben szakirányú képesítést jelent.

(4) A hadkiegészítő parancsnokságok „főelőadó” munkakörű közalkalmazottait az „E” fizetési osztályba kell besorolni, ha legalább középiskolai végzettséggel, tartalékos tiszti rendfokozattal és szaktanfolyammal rendelkeznek.

16. § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól - határozott időre - felmentés akkor adható, ha

a) az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő - személy, aki az adott munkakörben kinevezhető lenne, és - mindkét esetben - ha

c) a kinevezésre kerülő személy vállalja a hiányzó képesítés megszerzését.

(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól véglegesen mentesíthető az, aki az adott munka-(szak-)területen legalább tizenöt éve dolgozik és az öregségi nyugdíjra való jogosultság eléréséhez legfeljebb öt év szükséges.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben a felmentés megadására, illetve a mentesítésre a munkáltatói jogkörrel rendelkező parancsnok jogosult.

(4) A megszűnt vagy megváltozott oktatási intézményekben szerzett képesítésnek a munkakörök betöltésével összefüggő minősítése tekintetében az oktatási miniszter rendelkezése az irányadó.

(A Kjt. 68. §-ához)

17. § (hatályon kívül helyezve.)

(A Kjt. 70. §-ához)

18. §(hatályon kívül helyezve.)

(A Kjt. 75. §-ához)

19. §(hatályon kívül helyezve.)

20. § A betegszabadság időtartamára a közalkalmazott részére kiegészítő pótlék jár, amely az Mt. 137. § (3) bekezdésében megállapított díjazást a közalkalmazott távolléti díjának száz százalékára egészíti ki.

(Az Mt. 146. §-ához és a Kjt. 76. §-ához)

21. § (1) A közalkalmazott részére húszszázalékos éjszakai pótlék jár.

(2) Nem jogosult éjszakai pótlékra a közalkalmazott, ha az éjszakai munka időtartamára műszakpótlékban részesül.

22. § (1) A közalkalmazott részére a műszakpótlék mértéke

a) délutáni műszakban húsz százalék;

b) éjszakai műszakban negyvenhat százalék;

c) az egészségügyi intézményeknél az éjszakai műszakban ötven százalék azon munkakörökben, amelyekben e rendelet hatálybalépése előtt is ötvenszázalékos mértékű műszakpótlékot folyósítottak.

(2) Az Mt. többműszakos munkaidőbeosztásra vonatkozó rendelkezései nem érintik a váltásos munkarend szerint foglalkoztatott - különböző munkakörű - azon közalkalmazottak műszakpótlékra jogosultságát, akik e rendelet hatálybalépése előtt is műszakpótlékban részesültek.

(A Kjt. 75. §-ához)

23. § (1) Teljesítménypótlékra jogosult a közalkalmazott, ha munkaköri feladatai ellátása mellett tartósan - nem helyettesítési jellegű - meghatározott külön feladatot, illetve többletmunkát végez.

(2) (hatályon kívül helyezve.)

(3) A pótlékra jogosító feladatok, többletmunkák várható körét, a jogosultság feltételeit és - a (4) bekezdésben foglalt keretek között - a pótlék mértékét a Kollektív szerződés állapítja meg.

(4) A pótlék mértéke a pótlékalap tíz-nyolcvan százaléka.

24. § (1) Annál a katonai szervezetnél, ahol az aknász vagy tűzszerész beosztást betöltő, illetőleg az ilyen jellegű feladatot ellátó hivatásos katona tűzszerészpótlékra jogosult, ezen pótlék annak a közalkalmazottnak is jár,

a) aki gépjárművezetőként lőszerek, robbanóanyagok, robbanótestek szállítását végzi, vagy

b) aki a munkaköri feladata ellátása során robbanásveszélyes helyen tartózkodik (pl. orvos).

(2) A tűzszerészpótlékra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételeire a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló honvédelmi miniszteri rendeletet kell megfelelően alkalmazni.

(3) A tűzszerészpótlék óránkénti mértéke gépjárművezető esetében a pótlékalap 8,8%-a, a többi esetben a pótlékalap 5,7%-a.

25. § (1) A külön meghatározott katonai szervezeteknél vidéki terepfelmérői munkát végző, illetve abban közreműködő - topográfus, geodéta és gépjárművezető munkakört betöltő - közalkalmazott terepfelmérői pótlékra jogosult.

(2) A terepfelmérői pótlék folyósítása a hivatásos és szerződéses állományúak illetményrendszere szerint történik. A pótlék napi mértéke a pótlékalap nyolc-tizenhat százaléka.

(Az Mt. 147. §-ához és a Kjt. 76. §-ához)

26. § (1) A közalkalmazottat rendkívüli munkavégzés esetén a rendes illetménye (illetmény és rendszeres pótlékok) és ezen felül - amennyiben helyileg nem történt olyan szabályozás vagy megállapodás, mely szerint pótlék helyett szabadidő jár - a rendkívüli munka első két órájára ötvenszázalékos, további két órájára hetvenöt százalékos, az ezt meghaladó idő tartamára pedig százszázalékos pótlék illeti meg.

(2) Ha a munkaidő meghatározása a 11. § (2) bekezdése szerint többhavi keretben történik, a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék mértéke

a) a váltásos foglalkoztatás esetén kilencven százalék,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó megszakítás nélküli, illetve többműszakos munkarendben vagy egyéb készenléti jellegű munkakörben történő foglalkoztatás esetén nyolcvan százalék.

(3) A rendkívüli munkavégzésért járó pótlék kiszámítása a közalkalmazott illetményének a havi munkaidőkeret egy órájára eső része alapulvételével történik.

27. §(hatályon kívül helyezve.)

(Az Mt. 148. §-ához és a Kjt. 76. §-ához)

28. § készenléti, ügyeleti díjra a vezető beosztású közalkalmazott is jogosult.

29. § (1) A huszonnégy órát meg nem haladó időtartamú harckészültségi ellenőrzés miatt elrendelt ügyeleti szolgálatnak [13. §(1) bekezdés] a rendes napi munkaidőn felüli tartamára a közalkalmazottat - tekintet nélkül a Kjt. 76. § (1) bekezdésében foglaltakra - díjazásként rendes illetménye (illetménye és illetménypótlékai) és ezen felül az első két órára hetvenöt százalékos, az ezt meghaladó idő tartamára pedig százszázalékos pótlék is megilleti.

(2) A huszonnégy órát meghaladó időtartamú harckészültségi ellenőrzéseken, illetve a különböző katonai gyakorlatokon résztvevő közalkalmazottaknak a rendes napi munkaidőn felüli - ügyeleti jellegű - igénybevételért

a) térítésmentes természetbeni ellátás (élelmezés, szállás), és

b) gyakorlati pótlék, valamint

c) a heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon történt igénybevétel esetén - az a)-b) pontokban foglaltakon felül - másik pihenőnap (pihenőidő) jár, amit az igénybevételt követő hónap végéig kell kiadni.

(3) A pótlékra jogosító munkaköröket, a jogosultság feltételeit és a pótlék mértékét - differenciáltan - a (4) bekezdésben foglalt keretek között a Kollektív szerződés állapítja meg.

(4) A gyakorlati pótlék napi mértéke a pótlékalap tíz-húsz százaléka.

(5) A gyakorlati pótlék összegét a Kollektív szerződés alapján, a közalkalmazott gyakorlaton eltöltött ideje és a munkakörülmények figyelembevételével kell megállapítani.

(Az Mt. 83/A. §-ához és a Kjt. 24. §-ához)

30. § A Kjt. 24. §-a (1) bekezdésében foglaltak abban az esetben is irányadók, ha a közalkalmazott hivatásos vagy szerződéses állományút helyettesít.

(Az Mt. 155. §-ához)

31. § Az illetményt a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(A Kjt. 79. §-ához)

32. § Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a közalkalmazottnak munkaruhát, ha a munka jellege megkívánja, formaruhát kell adni.

33. §(hatályon kívül helyezve.)

(A Kjt. 89. §-ához)

34-35. §(hatályon kívül helyezve.)

(Az Mt. 203. §-ához és a Kjt. 84. §-ához)

36. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Munka Törvénykönyvének a Magyar Honvédségnél történő végrehajtásáról szóló 33/1975. (HK 17.) HM utasítás;

b) a Munka Törvénykönyvének a Magyar Honvédségnél történő végrehajtásáról szóló 33/1975. (HK 17.) HM utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló

- 18/1977. (HK 10.) HM utasítás,

- 90/1978. (HK 2/1979.) HM utasítás,

- 11/1981. (HK 10.) HM utasítás,

- 8/1982. (HK 1.) HM utasítás,

- 84/1982. (HK 34.) HM utasítás,

- 2/1986. (HK 1.) HM utasítás,

- 80/1987. (HK 29.) HM utasítás,

- 23/1988. (HK 10.) HM utasítás,

- 78/1989. (HK 18.) HM utasítás;

c) a hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalmazotti állomány új munkarendjéről szóló, a 112/1989. (HK 26.) HM utasítással módosított 85/1981. (HK 31.) HM intézkedésnek a polgári alkalmazottakra vonatkozó része;

d) az új munkarend bevezetésével és egyes munkaügyi rendelkezések változásával kapcsolatos kérdésekről szóló 86/1981. (HK 31.) HM utasítás;

e) az illetmények és munkabérek kifizetésének rendjéről szóló 12/1991. (HK 1.) HM utasítás polgári alkalmazottakra vonatkozó része.

1. számú melléklet a 25/1992. (XI. 25.) HM rendelethez

A közalkalmazotti munkakörök fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vezetői

 

 Munkakör megnevezése

 fizetési osztály

 pótlék

 

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I.

 Általános munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Vezetői munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A)

 Magasabb vezető beosztás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ápolási igazgató (kórháznál)

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 200

 

 

 

 dékán (besorolás „oktatói fokozat” szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300

 

 

 

 dékánhelyettes (besorolás „oktatói fokozat” szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 250

 

 

 

 könyvtárigazgató (egyetemnél)

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 250

 

 

 

 főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 300

 

 

 

 főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 250

 

 

 

 főosztályvezető

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 200

 

 

 

 főtitkár (egyetemnél)

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 250

 

 

 

 HIM igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 250

 

 

 

 HIM igazgató (főig. h.)

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 250

 

 

 

 igazgató (HM hivatal és háttérintézmény vezetője)

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 250

 

 

 

 igazgató (középiskolánál)

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 250

 

 

 

 rektor (besorolás „oktatói fokozat” szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300

 

 

 

 rektorhelyettes (besorolás „oktatói fokozat” szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 250

 

 

 

 vezérigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 300

 

 

 B)

 Vezető beosztás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ápolási igazgató (rehab. int.-nél)

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 150

 

 

 

 ápolási igazgatóhelyettes (kórháznál)

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 150

 

 

 

 könyvtárigazgató (főiskolánál)

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 150

 

 

 

 könyvtárigazgató-helyettes (egyetemnél)

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 100

 

 

 

 fegyveres biztonsági őrparancsnok

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 100

 

 

 

 főművezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 150

 

 

 

 főszerkesztő

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 150

 

 

 

 gazdasági igazgató

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 150

 

 

 

 gyógyszertárvezető

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 150

 

 

 

 HIM könyvtárvezető

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 150

 

 

 

 hivatalvezető (dékáni, főigazgatói, rektori)

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 150

 

 

 

 igazgató

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 150

 

 

 

 igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 100

 

 

 

 igazgatóhelyettes
(HM hivatal és háttérintézmény vezető-helyettese)

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 150

 

 

 

 oktatási szervezeti egység vezetője (egyetemnél) (besorolás „oktatói fokozat” szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150

 

 

 

 osztályvezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 150

 

 

 

 osztályvezető főorvos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 150

 

 

 

 MH főszakorvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 150

 

 

 

 rendelőintézet-vezető főorvos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 150

 

 

 

 számítástechnikai (fő-)műszakvezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 150

 

 

 

 számítástechnikai üzemeltetési és szervizvezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 150

 

 

 

 üzemvezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 150

 

 

 

 vezető ápoló(-nő)

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 100

 

 2.

 Csoportvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 alosztályvezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 csoportvezető

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 (fő-)diszpécser

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 főművezető-helyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 iroda, telep, étkezde, szálloda, üzlet, üdülő, lakóház, bolt,
konyha, épület gondnoka (vezetője)

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 laboratóriumvezető

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 művezető

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 (al-)osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 részlegvezető

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 számítástechnikai főműszakvezető-helyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 számítástechnikai üzemeltetési és szervizvezető-helyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 szolgálatvezető

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 üzemvezető-helyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 3.

 Ügyintézők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 belső ellenőr

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 előadó (szállítmányozási, számviteli, vámügyi stb.)

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 energetikus

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 főelőadó (igazgatási, jogi, számviteli, vámügyi stb.)

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 informatikus

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 (kiemelt) felügyeleti főellenőr

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 mérnök

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 pénztáros

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szervező

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 4.

 Ügyviteli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adminisztrátor

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 észlelő-rajzoló

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 forgalmi alkalmazott

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gépíró

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 harcálláspont adatrögzítő

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 harcálláspont diszpécser

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 laboratórium-kezelő

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 laboráns

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 nyilvántartó

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (műszaki) rajzoló

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 repüléstervező

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tájékoztató

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tervtáblakezelő

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ügykezelő

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 Fizikai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 anyagbeszerző

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 állatgondozó

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 betanított munkás

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 büfévezető

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fegyveres biztonsági őr

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fegyveres biztonsági váltásparancsnok

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 felszolgáló

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gépjárművezető

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 házfelügyelő

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kisegítő

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 segédmunkás

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szakács

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szakmunkás

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szállító-, rakodómunkás

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (fő-)technikus

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 pincér

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 portás

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 raktáros

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 takarító

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tűzoltó (gépkocsivezető)

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tűzoltó váltásparancsnok

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 II.

 Egészségügyi munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Csoportvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 egészségügyi szolgálatvezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 főműtős

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 gyógyszertárvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 vezető asszisztens

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 2.

 Szakalkalmazottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adjunktus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 alorvos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 asszisztens

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ápoló(-nő)

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 beteghordó

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 biofizikus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 biokémikus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 biológus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 boncmester

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dietetikus

 

 

 

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 diplomás (fő-)ápoló

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 egészségügyi kisegítő

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fogorvos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 főorvos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 gyógymasszőr

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 gyógyszerész

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 gyógytornász

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 közegészségügyi felügyelő

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 mentőápoló

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 műtősnő

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 műtőssegéd

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orvos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 segédápoló

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szakasszisztens

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 szakápoló

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 szociális munkás

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 szülésznő

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 vegyész

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 III.

 Közoktatás munkakörei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Pedagógusok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 logopédus

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 *

 

 

 

 

 nevelőtanár (kollégiumi nevelő)

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 szakoktató

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 tanár

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 IV.

 Felsőoktatási munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oktatói munkakörök a Kjt. 79/B. §-a, valamint 4. számú melléklete szerint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Csoportvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szakcsoportvezető

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 2.

 Szakalkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nyelvtanár

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 szakoktató

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 testnevelő tanár

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 V.

 Tudományos kutatói munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tudományos kutatói munkakörök a Kjt. 79/C. §-ának (2) bekezdése, illetve 4. számú melléklete szerint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI.

 Kulturális munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Csoportvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 könyvtárvezető

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 könyvtárvezető-helyettes

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 A)

 Közművelődési munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Szakalkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 közművelődési szakember I.

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 közművelődési szakember II.

 

 

 

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 közművelődési szakember III.

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kulturális menedzser

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 népművelő-szervező

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 audiovizuális technikus

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 B)

 Közgyűjteményi munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)

 Levéltári munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Szakalkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 (levéltári) kezelő

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (levéltári) fotós

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 (levéltári) könyvkötő

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 levéltári restaurátor

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 levéltáros

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 segédlevéltáros

 

 

 

 

 *

 *

 

 *

 

 

 

 

 

 b)

 Múzeumi munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Szakalkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adattáros

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 dekoratőr

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 főmuzeológus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 grafikus

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 kiállításrendező

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 látványtervező

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 muzeológus

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 múzeumpedagógus

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 fotós

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 gyűjteménykezelő

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 preparátor

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 restaurátor

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 segédmuzeológus

 

 

 

 

 

 *

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 segédrestaurátor

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tárlatvezető

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 c)

 Könyvtári munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Szakalkalmazottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 

 

 

 

 könyvtáros

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 levéltári könyvtárkezelő

 

 

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 levéltári könyvtáros

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 múzeumi könyvtáros

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII.

 Újságírói munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 Szakalkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fotóriporter

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

 szerkesztő

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

2. számú melléklet a 25/1992. (XI. 25.) HM rendelethez

Munkakörök, amelyekben a korábban megállapított teljes munkaidő az Mt. 208. § (1) bekezdése alapján továbbra is heti harminchat óra

1. Csecsemőosztályok kondicionált részlegeiben csecsemőgondozói és gyermekápolói munkakör.

2. Fénymásoló trichloraethylénes eljárással.

3. Gyógytornász, gyógymasszőr, ha kizárólag munkakörének megfelelő feladatot végez.

4. Izótop és vegyi laboratóriumban legalább napi 3 órát dolgozó vegyésztechnikus, laboráns, takarító.

5. Mélynyomó (csak abban az esetben, ha benzollal dolgozik).

6. Rendelőintézeti szakrendelést ellátó orvos.

7. Röntgen (ipari röntgen és egyéb) berendezéssel dolgozó, ha legalább napi 3 órán át sugárártalomnak kitett munkahelyen dolgozik.

8. Trichloraethylénnel zsírtalanító.

9. Trigépkezelő.

10. Vizsgázott fogász.